Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում պալիդոնիգրալ պրոեկցիայի մորֆոֆունկցիոնալ հետազոտությունը՝ NAJA OXIANA, MONTIVIPERA RADDEI թույներով և գալարմինով պրոտեկցիայի պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ոսկանյանի կարծիքը
Ա.Ոսկանյան (343.98 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Սարգսյանի կարծիքը
Ռ.Սարգսյան (190.33 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք.Կարապետյան (1.41 MB)