Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Հարցաշար
Մակրոէկոնոմիկա
Հարցեր
 1. Մակրոտնտեսական վերլուծության մեթոդաբանությունը:
 2. Ժամանակակից մակրոտնտեսագիտության գլխավոր խնդիրները:
 3. Կիրառական մակրոտնտեսագիտության առանձնահատկությունները:
 4. Արտադրական ֆունկցիաները և արտադրության ծավալի հաշվարկումը:
 5. Հավասարակշռությունը ապրանքների, ծառայությունների, ֆինանսական շուկաներում և տոկոսադրույքը:
 6. Պետության հիմնական տնտեսական գործառույթները և տնտեսական խնդիրները:
 7. Ամբողջական պահանջարկը և դրա բաղադրիչները:
 8. Տնտեսական աճի ցուցանիշները: Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները:
 9. Փոլ Ռոմերի, Յան Թինբերգենի և MRW (Մենքյու, Դ. Ռոմեր, Ուեյլ) տնտեսական աճի մոդելների ընդհանուր բնութագրերը:
 10. Հելբրայտի ինդուստրիալ հասարակության տեսությունը և Գ. Մյուրդալի տնտեսական աճի տեսությունը:
 11. Տնտեսական զարգացման ծրագրերի ցուցանիշները:
 12. Կայուն համաչափ և ներառական աճի հայեցակարգերը: Վերլուծության նախադրյալները:
 13. Իրական տնտեսական պարբերաշրջանի տեսությունը:
 14. Փոքր տնտեսության բնութագիրը և առանձնահատկությունները: Կապիտալի և ապրանքների ներհոսքը և արտահոսքը:
 15. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները, վճարային հաշվեկշռի կարգավորման մակրոտնտեսական մոդելները:
 16. Փոխանակային կուրսերը և դրանց վրա ազդող գործոնները: Փոխարժեքի ռեժիմները։
 17. Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը փոքր բաց տնտեսության վրա:
 18. Փոքր բաց տնտեսությունը կարճ ժամկետում:
 19. Տնտեսական քաղաքականության ազդեցության գնահատումը հաստատագրված և լողացող փոխանակային կուրսերի դեպքում Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելի միջոցով:
 20. IS-LM մոդելը որպես ամբողջական պահանջարկի տեսություն. Հավասարակշռության մեխանիզմը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում։ IS կորը:
 21. Հավասարակշռության մեխանիզմը փողի շուկայում։ LM կորը:
 22. Կարճաժամկետ հավասարակշռության մեխանիզմը՝ IS-LM մոդելը:
 23. Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների ազդեցությունը IS-LM-ի վրա: Անցումը կարճաժամկետ վերլուծություններից երկարաժամկետի:
 24. Տնտեսական տատանումների հիմնախնդիրը և դրա ներկայացումը դասական և քեյնսյան դպրոցների ներկայացուցիչների կողմից:
 25. Տնտեսական ցիկլերի տեսությունները և մոդելները:
 26. Դասական մոդելի կիրառմամբ ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռության հաստատման մեխանիզմի վերլուծությունը:
 27. Քեյնսյան մոդելի կիրառմամբ ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռության հաստատման մեխանիզմի վերլուծությունը:
 28. Սինթեզված մոդելի կիրառմամբ ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռության հաստատման մեխանիզմի վերլուծությունը:
 29. IS-LM մոդելի դինամիկ վերլուծությունը և մակրոտնտեսական քաղաքականության ուղղությունների հարաբերական արդյունավետությունը տնտեսական հավասարակշռության մոդելում:
 30. IS-LM-BP մոդելը և տնտեսական քաղաքականության արտացոլումը այդ մոդելում:
 31. Պարզ և բարդ բազմարկիչների քեյնսյան մոդելները:
 32. Ամբողջական առաջարկի վերլուծությունը կոշտ աշխատավարձի մոդելի և աշխատողների սխալ պատկերացումների մոդելի միջոցով:
 33. Ամբողջական առաջարկի վերլուծությունը անկատար տեղեկատվության մոդելի և ոչ ճկուն գների մոդելի միջոցով:
 34. Կանխատեսման մեթոդները (ինտուիտիվ և ձևականացված մեթոդներ)։
 35. Գործազրկության ցուցանիշները: Սպասման գործազրկություն: Հավասարակշռությունը աշխատանքի շուկայում:
 36. Գործազրկության և ինֆլյացիայի կապը: Ֆիլիպսի կորը: Քեյնսականների և դասականների մոտեցումները ամբողջական առաջարկի նկատմամբ:
 37. Զբաղվածության պետական քաղաքականությունը:
 38. Գործազրկությունը ՀՀ-ում և դրա ցուցանիշների վերլուծությունը:
 39. Սպառման հիմնական մոդելները և դրանց տարբերությունները:
 40. Փողի ագրեգատների հաշվարկման առանձնահատկությունները: Փողի քանակական տեսություն:
 41. Գնաճի հաշվարկման եղանակները: Ֆիշերի հավասարում:
 42. Փողի առաջարկի մոդելը:
 43. Փողի պահանջարկի ճամպրուկային և գործառնական տեսությունները:
 44. Հակաինֆլյացիոն քաղաքականություն:
 45. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը և առանձնահատկությունները:
 46. ՀՀ Կենտրոնական բանկի գործառույթները և գործիքակազմը:
 47. Դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշների համակարգը:
 48. Տոկոսադրույքների փոփոխության միջոցով գործող դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմը։
 49. Ակտիվների գների փոփոխության միջոցով գործող դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմը։
 50. Բանկային վարկերի ծավալների փոփոխության և տնային տնտեսությունների եկամուտների ու ծախսերի փոփոխության միջոցով գործող ԴՎՔ փոխանցման մեխանիզմները։
 51. Ֆիրմաների հաշվեկշռի փոփոխության և փոխարժեքի փոփոխության միջոցով գործող ԴՎՔ փոխանցման մեխանիզմները։
 52. Փոխարժեքի նպատակադրումը։
 53. Փողի ագրեգատների նպատակադրումը։
 54. Գնաճի նպատակային մակարդակի ընտրությունը։
 55. Ֆրիդմենի, Թեյլորի, Մակ-Քելամի դրամավարկային քաղաքականության կանոնները։
 56. ՀՀ հարկային օրենսդրությունը: Հիմնական հարկատեսակները և դրանց դասակարգումը:
 57. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կառուցվածքը: Հարկային խթանող քաղաքականությունը:
 58. ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի ուղղությունները և կառուցվածքը: Բյուջետային քաղաքականությունը։
 59. Բյուջեի պակասուրդը, պետական պարտքը և դրա կառավարումը:
 60. Տնտեսության ֆինանսական հատվածը, դրա ցուցանիշները:
 61. Մարոտնտեսական կայունացնող քաղաքականությունը:
 62. Ակտիվ և պասիվ տնտեսական քաղաքականություն: Մակրոտնտեսական հավասարակշռություն:
 63. Տնտեսական զարգացման ծրագրերի էությունը, դասակարգումը և մշակումը:
 64. Գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսություն:
 65. Տնտեսության իրական հատվածը, դրա ոլորտները և ցուցանիշները:
 66. ՀՀ նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության գործառույթները տնտեսական քաղաքականության իրականացման գործում:
 67. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կառուցվածքը և գործառույթները:
 68. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների կառուցվածքը և գործառույթները:
 69. Արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը: Մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը արտաքին առևտրի վրա:
 70. Ներդրումների տեսակները, ձևերը, աղբյուրները: Մասնավոր ներդրումների խթանման լծակները:
 71. ՀՀ ներդրումային միջավայրը և նրա առանձնահատկությունները: Ներդրումների կառուցվածքը:
 72. Պետության սոցիալական քաղաքականությունը:
 73. Կենսամակարդակի բարձրացման խնդիրը: Բնակչության իրական եկամուտները։ Աղքատության ցուցանիշները և դրա նվազեցմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը։
 74. Պետական քաղաքականությունը առողջապահության ոլորտում:
 75. Պետական քաղաքականությունը կրթության և գիտության ոլորտներում:
 76. Տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերը և ցուցանիշները:
 77. ՀՀ վարչատարածքային կառուցվածքը: Մարզպետարանների գործառույթները և խնդիրները տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման բնագավառում:
 78. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համայնքի բյուջեն և դրա ձևավորման խնդիրները։
 79. Պետության ինովացիոն քաղաքականությունը:
 80. Տնտեսության մենաշնորհացման մակարդակը: