Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Միջազգային տնտեսագիտություն)

Հարցեր
 1. ՄՏՀ-ի զարգացման փուլերը, ժամանակակից առանձնահատկությունները։
 2. ՄՏՀ-ն և զարգացած շուկայական տնտեսությունը:
 3. Աշխատանքի միջազգային բաժանման գործոնները և ցուցանիշները:
 4. Արտադրության ներճյուղային մասնագիտացումը և դրա ձևերը:
 5. Արտադրության միջազգային կոոպերացումը և դրա ձևերը:
 6. Աշխատանքի միջազգային բաժանման ժամանակակից միտումները:
 7. Աշխատանքի միջազգային բաժանման ժամանակակից տեսությունները:
 8. ՀՀ-ի մասնակցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանմանը:
 9. Աշխարհի երկրների դասակարգման հիմքում դրված ցուցանիշները:
 10. Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի միտումները։
 11. Համաշխարհային շուկան և դրա բնորոշ գծերը:
 12. Համաշխարհային տնտեսության գլոբալ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները:
 13. Միջազգային առևտրի ձևերն ու զարգացման նախադրյալները։
 14. Միջազգային առևտրի ծավալը, դինամիկան և կայուն աճի վրա ազդող գործոնները։
 15. «Առևտրի պայմաններ» հասկացությունը։ Առևտրի պայմանների համաթիվը։ Առևտրի միջազգային պայմանագրեր։
 16. Մատակարարման բազիսային պայմանները (Ինքոթերմս-2020)։
 17. Զարգացած երկրների և երկրների տարբեր խմբավորումների տեղը համաշխարհային առևտրում։
 18. «Համեմատական առավելության տեսության» զարգացումը Հեկշեր-Օհլենի կողմից: Լեոնտևի «պարադոքսը»:
 19. Հեկշեր-Օհլինի տեսության կիրառումը ժամանակակից պայմաններում։
 20. «Մասշտաբի էֆեկտի» տեսությունները:
 21. Մ․Պորտերի «Երկրի մրցակցային առավելությունների» տեսություն։
 22. Պահանջարկի տեսությունը միջազգային առևտրում։
 23. Ազատ առևտրի գոտիների և մաքսային միությունների ստեղծման անհրաժեշտությունը և դրանց ազդեցությունը միջազգային առևտրի վրա։
 24. Արտաքին առևտրի պետական քաղաքականությունը:
 25. Արտաքին առևտրի սակագնային կարգավորումը։
 26. Արտաքին առևտրի ոչ սակագնային կարգավորումը:
 27. Արտաքին առևտրի միջազգային կարգավորումը:
 28. ՀՀ արտաքին առևտրային ռեժիմը: ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքը, դինամիկան և աշխարհագրությունը։
 29. ՀՀ անդամակցությունը ԱՀԿ-ին:
 30. Միջազգային առևտրի ժամանակակից տեսությունները։
 31. Ծառայությունների միջազգային առևտրի առանձնահատկությունները, դինամիկան և կառուցվածքը։
 32. Տեղեկատվական ծառայությունների համաշխարհային շուկան։
 33. Ապահովագրական ծառայությունների համաշխարհային շուկան։
 34. Միջազգային ինժինիրինգային ծառայություններ։
 35. Միջազգային վարձակալական գործառնությունների էությունն ու ձևերը։
 36. Լիզինգային գործառնությունների առանձնահատկությունները:
 37. Լիզինգային ծառայությունների համաշխարհային շուկան:
 38. Ծառայությունների համաշխարհային շուկայի պետական, միջպետական և միջազգային կարգավորումը։
 39. ՀՀ-ի մասնակցությունը ծառայությունների միջազգային շուկային։
 40. Արտաքին տնտեսական գործունեության ապահովագրման անհրաժեշտությունը, գործառույթները, առանձնահատկությունները և դերը ժամանակակից ՄՏՀ-ի համակարգում։
 41. Ազատ տնտեսական գոտիների ձևերը և գործող խթանների համակարգը:
 42. Ազատ տնտեսական գոտիների ձևավորման նախադրյալնորը ՀՀ-ում:
 43. Կապիտալի միգրացիայի ժամանակակից առանձնահատկությունները:
 44. Կապիտալի միջազգային միգրացիայի տեսությունները:
 45. Կապիտալի միջազգային միգրացիոն գործընթացներին երկրների մասնակցության ցուցանիշները։
 46. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈՒՆ) և դրանց տնտեսական գնահատականը։
 47. Օտարերկրյա պորտֆելային ներդրումները և դրանց տնտեսական գնահատականը։
 48. Փոխատվական կապիտալի միգրացիան։ «Միջազգային ներդրումային դիրք» հասկացությունը։
 49. Կապիտալի միջազգային շարժի պետական կարգավորումը։
 50. ՕՈՒՆ-երի ներգրավման անհրաժեշտությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում։ ՕՈՒՆ-երի ներգրավման միջավայրի բարելավման ուղիները։
 51. Միջազգային կորպորացիաների զարգացման միտումները:
 52. Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերը համաշխարհային տնտեսության համակարգում:
 53. ՎԱԿ-երը և արտադրության գործոնների միջազգային շարժը:
 54. ՎԱԿ-երի գործունեությունը ՀՀ-ում: ՎԱԿ-երի դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ:
 55. «Գլոբալացում» հասկացությունը: Գլոբալացման նախադրյալները և բնորոշ գծերը: Տնտեսական ինքնավարություն և գլոբալացում:
 56. ՎԱԿ-երի ազդեցությունը գլոբալացման գործընթացների վրա։
 57. Գլոբալացման առավելությունները և թերությունները։
 58. ՀՀ-ն գլոբալացման գործընթացներում:
 59. Աշխատուժի միջազգային շուկան որպես համաշխարհային շուկայի բաղկացուցիչ մաս։
 60. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի ազդեցությունը երկրի վճարային հաշվեկշռի վրա։
 61. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի պետական, տարածաշրջանային և միջազգային կարգավորումը:
 62. Ռեէմիգրացիայի պետական խթանումը:
 63. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի արդի միտումները։
 64. ՀՀ-ի մասնակցությունը միջպետական միգրացիոն գործընթացներին:
 65. ՀՀ աշխատուժի միգրացիայի կարգավորումը որպես սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման միջոց։
 66. Աշխատուժի միջազգային միգրացիային վերաբերող տեսությունները։
 67. Տեխնիկական առաջընթացը և տեխնոլոգիաների միջազգային շարժը: Տեխնիկական առաջընթացի վերլուծության Ջոն-Հիքսի մոդելը:
 68. Արտոնագրերի և լիցենզիաների միջազգային առևտուր։
 69. Միջազգային տեխնիկական աջակցություն։ Տեխնիկական գրանտներ։ Տեխնիկական աջակցության համաֆինանսավորում։
 70. ՎԱԿ-երի և վենչուրային (ռիսկային) ֆիրմաների դերը մտավոր սեփականության օբյեկտների համաշխարհային շուկայում:
 71. Տեխնոլոգիաների միջազգային շարժի կարգավորումը:
 72. Տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայի հեռանկարները:
 73. ՀՀ-ի մասնակցությունը տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայում:
 74. Համաշխարհային արժութային համակարգի էվոլյուցիան:
 75. Եվրոպական արժութային համակարգը և դրա զարգացման փուլերը: «Եվրոյի» գոտու ձևավորման նախադրյալները:
 76. Արժույթի փոխարժեքը և դրա վրա ազդող գործոնները: Արժութային գնանշում: Արժույթի փոխարժեքի հաշվարկման ձևերը։
 77. Արժութային շուկաներ և դրանց ձևերը:
 78. Միջազգային վարկային շուկաներ:
 79. Արժութային ռիսկ, դրա գնահատումն ու կառավարումը։
 80. Միջազգային վարկային ռիսկ, դրա գնահատումն ու կառավարումը։
 81. Արժույթի փոխարժեքի տեսություններ։
 82. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման մեթոդները:
 83. Եվրամիությունը կառավարման մարմինները:
 84. Ինտեգրացիոն գործընթացները ԱՄՆ-ի, Մեքսիկայի և Կանադայի միջև (NAFTA, USMCA):
 85. Ինտեգրման գործընթացներն աշխարհի այլ տարածաշրջաններում:
 86. Հայաստան-Եվրամիություն տնտեսական համագործակցություն։
 87. Հարևան երկրների հետ ՀՀ-ի տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները։
 88. ՀՀ անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը: