Եղանակավորման իմաստաշարահյուսական միջոցները ժամանակակից ֆրանսիական լրագրային խոսույթում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Ռ.Ս. Մելիքսեթյանի կարծիքը
Ռ.Ս. Մելիքսեթյան (861.42 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ.Բաղդասարյանի կարծիքը
Հ.Գ.Բաղդասարյան (1.04 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Գ. Թադևոսյան (291.02 KB)