Անգլերեն քերականության փոխներգործուն ուսուցման մեթոդական համակարգը Իրանի ավագ դպրոցում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Լ.Ա. Հարությունյանի կարծիքը
Լ.Ա. Հարությունյան (924.85 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (131.91 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մ. Մանուկյանի կարծիքը
Ա.Մ. Մանուկյան (689.51 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մ. Զարգարյան (520.65 KB)