Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ)

Հարցեր
 1. Ավտոմոբիլների և տրակտորների հիմնական շահագործական հատկանիշները և դրանց գնահատման չափորոշիչները:
 2. Ավտոտրանսպորտային միջոցների (ԱՏՄ-ի) հարմարադասման սխեմաները և դրանց համեմատական վերլուծությունը:
 3. Տանող մոմենտ և շոշափող քարշիչ ուժ:
 4. Ավտոմոբիլի և տրակտորի վրա ազդող արտաքին ուժեր, դրանց բնույթը և որոշման մեթոդիկան:
 5. Ավտոմոբիլի շարժմանը դիմադրող ուժեր:
 6. Տանող անիվի դինամիկան, տեղապտույտ:
 7. Տարվող անիվի դինամիկան:
 8. Ավտոմոբիլի և տրակտորի շարժման հավասարում:
 9. Ավտոմոբիլի քարշային բալանս, վերլուծությունը:
 10. Ավտոմոբիլի հզորության բալանս, վերլուծությունը:
 11. Ավտոմոբիլի դինամիկական գործոն և դինամիկական բնութագիր:
 12. Ավտոմոբիլի թափառք` արագացումների բնութագիրը:
 13. Ավտոմոբիլի թափառք` ժամանակի և ճանապարհի բնութագրերը:
 14. Ավտոմոբիլի քարշային հատկանիշների փորձնական որոշման մեթոդները:
 15. Ավտոմոբիլի քարշային հաշվարկի մեթոդիկան:
 16. Թրթուրավոր շարժաբերի կինեմատիկական առանձնահատկությունները:
 17. Թրթուրավոր տրակտորի վրա ազդող արտաքին ուժեր, ճնշման կենտրոն:
 18. Թրթուրի հենարանային մակերևույթով գետնի նորմալ հակազդման բաշխումը:
 19. Տրակտորի հզորության բալանս, վերլուծությունը:
 20. Տրակտորի տեսական քարշային բնութագիր, վերլուծությունը:
 21. Տրակտորի քարշային հաշվարկի մեթոդիկան:
 22. Ավտոմոբիլի տրանսմիսիայի փոխանցման թվերի որոշումը:
 23. Տրակտորի տրանսմիսիայի փոխանցման թվերի որոշումը:
 24. Տրակտորի քարշային հատկանիշների փորձնական որոշման մեթոդները:
 25. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի էներգետիկան և էկոլոգիական հիմնախնդիրները:
 26. Անաստիճան տրանսմիսիայով ավտոմոբիլի քարշային դինամիկայի առանձնահատկությունները:
 27. Ավտոմոբիլի արգելակային դինամիկա, դանդաղեցման որոշումը:
 28. Ավտոմոբիլի արգելակային դինամիկա, արգելակման ճանապարհի որոշումը:
 29. Ավտոմոբիլի վառելիքի շահավետություն, էկոնոմիկական բնութագիր:
 30. Դիֆերենցիալներ, դրանց նշանակությունը, տարատեսակները, աշխատանքը և հիմնական պարամետրերը:
 31. Անիվավոր ինքնագնաց մեքենաների շրջադարձի կինեմատիկան:
 32. Անիվավոր ինքնագնաց մեքենաների շրջադարձի դինամիկան:
 33. Թրթուրավոր ինքնագնաց մեքենաների շրջադարձի կինեմատիկան և դինամիկան:
 34. Թրթուրավոր տրակտորների շրջադարձի տեսություն, շրջադարձին դիմադրող մոմենտ:
 35. Ավտոմոբիլների և տրակտորների արգելակային հատկանիշների բարելավման ժամանակակից եղանակները, արգելակային ուժի կարգավորիչներ, հակաբլոկավորվող սարքեր:
 36. Շահագործական գործոնների ազդեցությունը ավտոմոբիլի վառելիքի շահավետության վրա:
 37. Տրակտորի և ավտոմոբիլի կայունություն, կայունությունը կողաշրջման նկատմամբ:
 38. Ավտոմոբիլի և տրակտորի կուրսային կայունություն: Կայունությունը կողատարման նկատմամբ:
 39. Ավտոմոբիլի և տրակտորի անցանելիություն: Անցանելիության կառուցվածքային,քարշակցման և հենարանային չափորոշիչները:
 40. Տրակտորի ագրոէկոլոգիական հատկանիշների գնահատման չափորոշիչները և դրանց որոշման մեթոդիկան:
 41. Ավտոմոբիլների և տրակտորների ընթացքի սահունության գնահատման չափորոշիչները:
 42. Հիմնական հասկացողություններ ավտոմոբիլի և տրակտորի տարածական տատանումների մասին, ուղղաձիգ տատանումների մաթեմատիկական մոդելը:
 43. Ավտոմոբիլների և տրակտորների տիպաժ:
 44. Տրանսմիսիայի ագրեգատներում բեռնվածքային ռեժիմների գնահատումը:
 45. Ոլորող տատանումները տրանսմիսիայի ագրեգատներում:
 46. Տրանսմիսիայում ոլորող մոմենտի առավելագույն արժեքի որոշումը:
 47. Ճանապարհի անհարթություններից ավտոմոբիլի և տրակտորի ընթացքային մասի բեռնվածքների գնահատումը:
 48. Տրանսմիսիայի ստատիկ ամրության հաշվարկի հիմնական բեռնվածքային ռեժիմները:
 49. Տրանսմիսիայի նշանակությունը, տարատեսակները, համեմատական բնութագիրը և աշխատանքը:
 50. Անիվների կողատարման ազդեցությունը ավտոմոբիլի կառավարման վրա:
 51. Կցորդման ագույցի նշանակությունը, տարատեսակները, համեմատական բնութագիրը և աշխատանքը:
 52. Կցորդման ագույցի հիմնական պարամետրերի որոշումը:
 53. Ֆրիկցիոն կցորդման ագույցի տեղապտույտի որոշումը և դրա ջերմային ռեժիմի գնահատումը:
 54. Փոխանցումների տուփի նշանակությունը, տարատեսակները, համեմատական բնութագիրը:
 55. Անաստիճան փոխանցման տուփեր, տարատեսակները և աշխատանքը:
 56. Փոխանցումների և բաժանարար տուփերի հիմնական կառուցվածքային պարամետրերի որոշումը:
 57. Կարդանային փոխանցումներ, պահանջներ կարդանային փոխանցումների նկատմամբ, տարատեսակները, կառուցվածքը և աշխատանքը:
 58. Կարդանային փոխանցման կինեմատիկան, պտտման անհամաչափություն:
 59. Կարդանային փոխանցման լիսեռների և հոդակապերի աշխատունակության և ամրության ստուգողական հաշվարկներ:
 60. Արգելակային մեխանիզմների նշանակությունը, դասակարգումը և համեմատական բնութագիրը:
 61. Թմբուկային արգելակային մեխանիզմներում ճնշման բաշխումը կոճղակի երկարությամբ:
 62. Կոճղակների վրա արգելակային մոմենտի որոշումը:
 63. Սկավառակային արգելակային մեխանիզմների կառուցվածքի և հաշվարկի առանձնահատկությունները:
 64. Գլխավոր փոխանցում, պահանջներ գլխավոր փոխանցումների և դիֆերենցիալների նկատմամբ, հիմնական պարամետրերի որոշումը:
 65. Ավտոմոբիլաշինության և տրակտորաշինության զարգացման ժամանակակից միտումները:
 66. Գետնի կողմից անիվների նկատմամբ նորմալ հակազդումների որոշումը:
 67. Ներքին այրման շարժիչների (ՆԱՇ) դասակարգումը, ընդհանուր կառուցվածքը և բնութագրական պարամետրերը:
 68. ՆԱՇ-երի աշխատանքի իրական ցիկլերը:
 69. Ներքին այրման շարժիչների տեսական ցիկլերը /Օտտոյի ցիկլ, Դիզելի ցիկլ, Տրինկլերի ցիկլ/:
 70. ՆԱՇ-ների տեսական ցիկլերի համեմատումը:
 71. ՆԱՇ-երի տեսական ցիկլերի էներգետիկ ցուցանիշները:
 72. ՆԱՇ-երի ինդիկատորային դիագրամա: Դրա կառուցումը և վերլուծումը:
 73. Ներածման պրոցես: Ճնշումն ու ջերմասիտիճանը ներածման վերջում:
 74. Օդի ավելցուկի գործակիցը և բանվորական խառնուրդի կազմի գնահատումը:
 75. Սեղմման պրոցես: Ճնշումն ու ջերմասիտիճանը սեղմման վերջում:
 76. Վառելիքի այրման համար անհրաժեշտ օդի քանակի որոշումը:
 77. Հեղուկ վառելիքի այրման ջերմության որոշումը:
 78. Գազային վառելիքի այրման ջերմության որոշումը:
 79. Այրման արգասիքների կազմը և քանակը դեպքում:
 80. Այրման արգասիքների կազմը և քանակը դեպքում:
 81. Այրվող խառնուրդի բռնկում և բոցավառում:
 82. Խառնուրդագոյացում: Իրական ցիկլերի համեմատական գնահատումը:
 83. Ներքին այրման շարժիչի ջերմային բալանսը:
 84. ՆԱՇ-երի ինդիկատորային և արդյունավետ ցուցանիշները:
 85. ՆԱՇ-երի ցիկլի ջերմային Օ.Գ.Գ-ն և միջին ճնշումը:
 86. Ներքին այրման շարժիչի հիմնական չափերի որոշումը:
 87. Բենզինային շարժիչի կարգավորման բնութագիրը ըստ վառելիքի ժամային ծախսի:
 88. Դիզելային շարժիչի կարգավորման բնութագիրը ըստ վառելիքի ժամային ծախսի:
 89. Բենզինային շարժիչների արագության բնութագիր, վերլուծությունը:
 90. Դիզելային շարժիչների արագության բնութագիր, վերլուծությունը:
 91. Տրակտորային դիզելների կարգավորիչային բնութագիր, վերլուծությունը:
 92. Շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի կինեմատիկան: Մխոցի անցած ճանապարհի, արագության և արագացման որոշումը:
 93. Գազաբաշխման մեխանիզմի տարատեսակները, կառուցվածքը և աշխատանքը, համեմատական բնութագիրը:
 94. Հովացման համակարգի նշանակությունը, տարատեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, համեմատական բնութագիրը:
 95. Յուղման համակարգի նշանակությունը, տարատեսակները, ընդհանուր կառուց-վածքը, համեմատական բնութագիրը:
 96. Վառոցքի համակարգի նշանակությունը, տարատեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, համեմատական բնութագիրը:
 97. Բենզինային շարժիչների սնման համակարգի նշանակությունը, տարատեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը և համեմատական բնութագիրը:
 98. Դիզելային շարժիչների սնման համակարգի նշանակությունը, տարատեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը և համեմատական բնութագիրը:
 99. Գազային շարժիչների սնման համակարգի նշանակությունը, տարատեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը և համեմատական բնութագիրը: