Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Սոցիալական հոգեբանություն)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Սոցիալական հոգեբանությունը որպես գիտություն. Առարկան և խնդիրները: Սոցիալական հոգեբանության տեղը գիտությունների համակարգում, սոցիալական հոգեբանության կառուցվածքը:
 2. Սոցիալական հոգեբանության ձևավորման նախադրյալները. Սոցիալ հոգեբանական առաջին տեսությունները` Վ. Վունդտի¦Ժողովուրդների հոգեբանությունը§, Գ. Լեբոնի¦Զանգվածների հոգեբանությունը§:
 3. Սոցիալ-հոգեբանական երևույթների համակարգը:
 4. Սոցիալական հոգեբանության արդի վիճակը, հետազոտական ուղղությունները, նորագույն տեսությունները:
 5. Սոցիալական հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները:
 6. Ժամանակակից ամերիկյան սոցիալական հոգեբանությունը:
 7. Ժամանակակից եվրոպական սոցիալական հոգեբանությունը:
 8. Հայրենական սոցիալական հոգեբանությունը:
 9. Սոցիալական հոգեբանության՝ որպես ինքնուրույն գիտաճյուղի կայացման հասարակական, գիտական և գաղափարական նախադրյալները:
 10. Սոցիալական հոգեբանության երևույթաբանությունն ու դրա սահմանները:
 11. Պոզիտիվիզմը՝ որպես փորձարարական սոցիալական հոգեբանության գիտական մեթոդաբանություն:
 12. Փորձարարական սոցիալական հոգեբանության հիմնական ծրագրի ձևակերպումը Գ. Մեդեի և Ֆ. Օլլպորտի աշխատություններում:
 13. Ատիտյուդների հետազոտության էությունը (Ռ. Լիկերտ, Ֆ. Տերսթոուն, Տ. Օսգուտ):
 14. Արտասահմանյան սոցիալական հոգեբանության զարգացման միտումները:
 15. Հայրենական սոցիալական հոգեբանության զարգացման միտումները:
 16. Լ. Ս. Վիգոտսկու ներդրումը սոցիալական հոգեբանության զարգացման գործում (սոցիալական իմացության զարգացման մոդելները):
 17. Մեթոդաբանության պրոբլեմը սոցիալական հոգեբանության բնագավառում (Գ. Մ. Անդրեևա, Բ. Դ. Պառիգին, Ե. Վ. Շորոխովա):
 18. Կոլեկտիվի հիմնախնդիրների հետազոտությունը (Կ. Կ. Պլատոնով, Ա. Վ. Պետրովսկի, Լ. Ի. ՈՒմանսկի):
 19. Անձի սոցիալական հոգեբանությունը (Լ. Ի. Բոժովիչ, Վ. Ա. Յադով):
 20. Գործունեության պրոբլեմների հետազոտությունը (Լ. Պ. Բուևա, Ե. Ս. Կուզմինա):
 21. Հաղորդակցման սոցիալական հոգեբանությունը (Ա. Ա. Բոդալյով, Լ. Պ. Բուևա, Ա. Ա. Լեոնտև, Բ. Ֆ. Լոմով):
 22. Սոցիալական հոգեբանության զարգացման բիհևիորիստական ուղղությունը:
 23. Կոգնիտիվ հոգեբանության ձևավորումը սոցիալական հոգեբանության բնագավառում:
 24. Կ. Լևինի «Դաշտի տեսության» ձևավորումը սոցիալական հոգեբանության բնագավառում:
 25. Հոգեվերլուծական կողմնորոշումները սոցիալական հոգեբանության բնագավառում:
 26. Ինտերակցիոնիստական կողմնորոշումները սոցիալական հոգեբանության բնագավառում:
 27. Էքզիստենցիալ երևութաբանական մոտեցումները սոցիալական հոգեբանության բնագավառում:
 28. Գենդերային մոտեցումը սոցիալական հոգեբանության բնագավառում:
 29. Անձի հիմնախնդիրը նրա սոցիալական էության ձևավորման համատեքստում. ինքնությունը, Ես-հայեցակարգը, սոցիալական նույնականությունը, սոցիալականացումը, սոցիալական փորձը:
 30. Սոցիալական իմացության հիմնախնդիրը. սոցիալական պերցեպցիան, մեխանիզմներն ու կառուցվածքային բաղադրիչները, տպավորության ձևավորման առանձնահատկությունները և դրա կառավարումը:
 31. Սոցիալական վարքը. ագրեսիվ, սոցիալամետ և շեղվող սոցիալական վարք:
 32. Մարդկանց միջև փոխգործության երևույթը. շփում, սոցիալական ներգործություն և փոխներգործություն:
 33. Փոխհարաբերությունները անմիջական սոցիալական միջավայրի հետ. փոքր խումբ, խմբային ներգործություն, խմբային դինամիկա և միջխմբային հարաբերություններ:
 34. Փոխհարաբերությունները միջնորդավորված սոցիալական միջավայրի հետ. մշակույթի և սուբմշակույթի ազդեցությունը:
 35. Զանգվածային սոցիալ-հոգեբանական գործընթացներն ու երևույթները:
 36. Սոցիալական հոգեբանության փիլիսոփայականմեթոդաբանական հիմքերը:
 37. Սոցիալական հոգեբանության բնագավառում տեսական վերլուծության հիմնական պրոբլեմային հարթակները:
 38. Սոցիալ-հոգեբանական տեսությունն ու դրա առանձնահատկությունը:
 39. Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտության հիմնական պրոբլեմային ոլորտները:
 40. Մեթոդաբանություն հասկացությունը սոցիալական հոգեբանության բնագավառում:
 41. Սոցիալական հոգեբանության ընդհանուր, հատուկ և մասնավոր մեթոդաբանությունը:
 42. Մասնավոր մեթոդաբանության հիմնական և լրացուցիչ մեթոդները:
 43. Տեխնիկական սարքերի կիրառումը սոցիալ-հոգեբանական հետազոտություններում:
 44. Կոնկրետ սոցիալ-հոգեբանական երևույթների ուսումնասիրության մեթոդիկաները:
 45. Սոցիոմետրան և ռեֆերոնտոմետրիան՝որպես սոցիալական հոգեբանության մեթոդներ:
 46. Սոցիոմետրիկ հետազոտության գործընթացը: Հետազոտության արդյունքների մշակումը:
 47. Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունների երկո ւհիմնական տիպերը՝փորձարարական և համահարաբերակցական:
 48. Սոցիալ- հոգեբանական գիտափորձի առանձնահատկությունները, գիտափորձի հիմնական տեսակները:
 49. Առաջին գիտափորձերը սոցիալական հոգեբանության բնագավառում (Վ. ՄեդեևՎ.Մ. Բեխտերև):
 50. Ա.Ֆ. Լազուրսկու սոցիալ-հոգեբանական գիտափորձը:
 51. Սոցիալ-մանկավարժական գիտափորձ:
 52. Մոդելավորում: Մոդելներ ստեղծելու փուլերը:
 53. Անձը՝ որպես սոցիալհոգեբանական վերլուծության օբյեկտ:
 54. Անձնավորության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները դիրքորոշման տեսության համատեքստում (Շ. Ա. Նադիրաշվիլի, Վ. Ա. Յադով):
 55. Ինքնագիտակցության կառուցվածքը:
 56. Անձնային և սոցիալական նույնականությունը:
 57. Տեսական մոտեցումները անձնձնային նույնականությանը. հոգեվերլուծական, ինտերակցիոնիստական, կոգնիտիվ:
 58. Սոցիալական մշակույթի բնույթը:
 59. Լեզուն և սոցիալական հաղորդակցությունը:
 60. Սոցիալականացման կառուցվածքը և դրա տարիքային փուլերը:
 61. Տեսական մոտեցումները սոցիալականացման հիմնախնդրին:
 62. Անձնավորության սոցիալական փորձի ձևավորման և դրսևորման առանձնահատկությունները:
 63. Սոցիալական փորձի ուսումնասիրման և դրա ակտուալացման տեսական մոտեցումները. բիհեյվիորիստական, կոգնիտիվ և համադրական:
 64. Սոցիալական դիրքորոշումը՝ որպես սոցիալական փորձի դրսևորման մեխանիզմ:
 65. Սոցիալական դիրքորոշումների համակարգի հիերարխիկ կառուցվածքը (Վ. Ա. Յադով, Գ.Օլպորտ, Դ.Ուզնաձե):
 66. Սոցիալական վարքի էությունը, ձևավորումն ու ակտուալացումը:
 67. Սոցիալական վարքի կառուցվածքը, տեսակները:
 68. Վարքի սոցիալական կարգավորումը, կարգավորման մեխանիզմները:
 69. Սոցիալամետ վարքի հետազոտման ուղղություններն ու մեթոդները:
 70. Տեսական մոտեցումները սոցիալամետ վարքի վերլուծությանը:
 71. Ագրեսիվ վարքի ձևավորման կենսաբանական նախադրյալները:
 72. Տեսական մոտեցումները ագրեսիվ վարքի վերլուծությանը:
 73. Սոցիալական փոխգործությունը. Էությունը, բաղադրիչները և կազմակերպման առանձնահատկությունները:
 74. Արդյունավետ հաղորդակցման տեսական մոդելները:
 75. Սոցիալական հոգեբանության բնագավառում մարդկանց փոխգործության հիմնախնդիրը:
 76. Միջանձնային ատտրակցիան. Էությունը, մեխանիզմները, որոշիչ գործոնները:
 77. Փոքր խումբը՝ որպես սոցիալ-հոգեբանական վերլուծության օբյեկտ:
 78. Փոքր խմբի հետազոտության մեթոդաբանական սկզբունքները. Գործունեության, զարգացման, համակարգայնության:
 79. Խմբի զարգացումը և կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական պրոբլեմները:
 80. Խմբային որոշման ձևավորման մեխանիզմի վրա ազդող գործոնները:
 81. Փոքր խմբի տեսակները:
 82. Միջխմբային հարաբերությունների հոգեբանությունը:
 83. Ընտանիքի սոցիալական հոգեբանություն:
 84. Ընտանեկան դաստիարակության խանգարումների առաջացման պատճառները (Է.Գ. Էյդեմիլլեր):
 85. Ընտանեկան թերապիայի էությունը, բովանդակությունը, գործընթացի կազմակերպման տարբեր մոտեցումները:
 86. Մեծ խումբը՝ որպես սոցիալ-հոգեբանական վերլուծության օբյեկտ:
 87. Էթնիկական խմբերի հոգեբանական առանձնահատկությունները:
 88. Զանգվածային հաղորդակցությունը՝ որպես սոցիալական երևույթ:
 89. Կիրառական բնույթի սոցիալհոգեբանական հետազոտությունների սոցիալական նշանակությունը:
 90. Բնակչությանը սոցիալ-հոգեբանական օգնության էությունը:
 91. Հոգեբանական ծառայության տարբեր ստորաբաժանումներում սոցիալական հոգեբանի գործունեության մեջ ընդհանուրն ու առանձնահատուկը:
 92. Հակաիրավական վարքի սոցիալ-հոգեբանական առումները:
 93. Սոցիալական հոգեբանության դերը կրթական համակարգում:
 94. Կոնֆլիկտի սոցիալական հոգեբանությունը:
 95. Կոնֆլիկտի վերլուծության տեսական մոտեցումները. հոգեվերլուծական, վարքային, կոգնիտիվ: