ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ (Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն)

Հարցեր
 1. Ամինաթթուները որպես սպիտակուցների կառուցվածքային միավորներ, ամինաթթուների դասակարգումը
 2. Պարզ և բարդ սպիտակուցներ, սպիտակուցների և պեպտիդների կենսաբանական ֆունկցիաները
 3. Ֆերմենտների դասակարգումը
 4. Ֆերմենտների ակտիվության կարգավորումը, բազմաֆերմենտային համալիրներ
 5. Սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքը
 6. Սպիտակուցների երկրորդային կառուցվածքը
 7. Սպիտակուցների երրորդային կառուցվածքը
 8. α-դոմենային կառուցվածքներ: Դոմենների ձևավորումը չորս α-պարույրներից
 9. α/β-դոմենային կառուցվածքներ: β-պարուրաձև դոմեններով սպիտակուցներ
 10. Պրոկարիոտային համակարգեր
 11. ԴՆԹ-ի ճանաչումը տրանսկրիպցիայի էուկարիոտային գործոններով
 12. Էուկարիոտների սպեցիֆիկ տրանսկրիպցիոն գործոնները
 13. Բջջում ազդակի փոխանցմանը մասնակցող սպիտակուցների կառուցվածքը
 14. Սպիտակուցային սինթեզի գործոնները
 15. Հակամարմինների կառուցվածքը: Հակածին-հակամարմին փոխազդեցություններ, իմունային համալիրներ
 16. Ցիտոկիններ և դրանց ֆունկցիոնալ դերը
 17. Կոմպլեմենտի համակարգի ֆունկցիոնալ դերը, հիմնական բաղադրիչները և ակտիվացման ուղիները
 18. Սպիտակուցների հիդրօքսիլացում, ացետիլացում և ADP-ռիբոզիլացում, ֆոսֆորիլացում, գլիկոզիլացում
 19. Լիպոպրոտեիդներ
 20. Սպիտակուց-սպիտակուցային փոխազդեցություններ
 21. Սպիտակուցների ստացումը սայտ-սպեցիֆիկ մուտագենեզի միջոցով: Սպիտակուցների de novo սինթեզ
 22. Պրոտեոմիկա. բնորոշումը, նպատակները և խնդիրները, հիմնական մեթոդական մոտեցումները
 23. Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը, ֆունկցիաները և կենսասինթեզը
 24. ՌՆԹ և ԴՆԹ: ՌՆԹ-ի տեսակները
 25. Վիրուսային նուկլեինաթթուներ, պրո- և էուկարիոտների նուկլեինաթթուները
 26. ԴՆԹ-ի կառուցվածքային կազմավորումը
 27. ԴՆԹ ռեպլիկացիա, ռեպլիկացիային մասնակցող պոլիմերազները, դրանց ֆերմենտային ակտիվությունը
 28. Էուկարիոտների ԴՆԹ-պոլիմերազների առանձնահատկությունները
 29. Ռեպլիկացիայի արձակումը (ինիցիացիա): Ռեպլիկացիայի ստարտ (օրիջին) տեղամասի կառուցվածքը: Ռեպլիկացիայի ավարտը (տերմինացիա)
 30. ԴՆԹ ռեպարացիա, մասնակցող ֆերմենտները
 31. Հասկացություն ընդհանուր (հոմոլոգ) և սայտ-սպեցիֆիկ ռեկոմբինացիայի մասին
 32. Գենային կոնվերսիա, գենային կոնվերսիայի անհամաչափությունը
 33. Սայտ-սպեցիֆիկ ռեկոմբինացիա: Ռեկոմբինացիայի էնզիմաբանությունը E. coli մոտ
 34. Պրո- և էուկարիոտների գենոմների շարժուն տարրերը: IS-հաջորդականություններ, կառուցվածքը
 35. Բակտերիաների տրանսպոզոններ (Tn3, Tn5, Tn9, Tn10), տրանսպոզիցիայի մեխանիզմը
 36. Էուկարիոտների տրանսպոզոնները: Տրանսպոզոնի հորիզոնական փոխանցման վերաբերյալ պատկերացում
 37. Նորմալ բջջից քաղցկեղայինի անցումը բնութագրող փոփոխությունները մոլեկուլային և կառուցվածքաֆունկցիոնալ մակարդակներով
 38. Պրոկարիոտների տրանսկրիպցիա, կարգավորումը: ՌՆԹ-պոլիմերազի կառուցվածքի առանձնահատկությունները
 39. Էուկարիոտների տրանսկրիպցիա: Պրոմոտորը էուկարիոտների մոտ: Տրանսկրիպցիայի գործոնները
 40. Գեների տրանսկրիպցիան ակտիվացնող արտաքին ազդակները: Ազդակների հաղորդման համակարգը: Պրոտոօնկոծինների ընտանիքները որպես տրանսկրիպցիայի գործոններ
 41. Նուկլեոսոմների կառուցվածքային կազմավորումը: Նուկլեոսոմներ և տրանսկրիպցիա
 42. Տարբեր սեռերի մոտ X-քրոմոսոմի գեների քանակի տարբերությունների փոխհատուցման հետ կապված սեռական քրոմոսոմների քրոմատինի կառուցվածքի առանձնահատկությունները
 43. ՌՆԹ-պրոցեսինգ, բնորոշումը: Ինտրոններ, սպլայսինգ: Ինտրոնների դասակարգումը
 44. Հակադարձ տրանսկրիպցիա, դերը գենոմի էվոլյուցիայի և փոփոխականության մեջ: Կեղծ գեներ
 45. Բջջային և վիրուսային ՌՆԹ-ների հիմնական տեսակները և ֆունկցիաները
 46. Գենետիկական կոդ, հատկությունները, ապակոդավորումը: Գենետիկական կոդի համապարփակությունից շեղումները
 47. տՌՆԹ, ֆունկցիաները: տՌՆԹ-ի երկրորդային և երրորդային կառուցվածքը
 48. Էուկարիոտային և պրոկարիոտային ռիբոսոմների մորֆոլոգիան և կազմը
 49. Ռիբոսոմային սպիտակուցներ` անվանակարգումը, բազմազանությունը, կառուցվածքի սկզբունքները և տեղակայումը ռիբոսոմում
 50. Գենետիկական քարտեզավորում: Գենոմների պոլիմորֆիզմ: Անձի նույնականացման մոլեկուլագենետիկական հիմունքները
 51. Տրանսլյացիայի կարգավորումը
 52. Սպիտակուցի կենսասինթեզ: Տրանսլյացիայի փուլերը: Տրանսլյացիայի պրոկարիոտային և էուկարիոտային տեսակները
 53. Գենոմիկա, բնորոշումը: Նուկլեոտիդային հաջորդականությունների համեմատումը որպես գեների ֆունկցիաների հետազոտման միջոց
 54. Գենոմիկային ծառայող նանոտեխնոլոգիաները` ԴՆԹ/ՌՆԹ սեկվենատորների նոր սերունդ, ԴՆԹ/ՌՆԹ միկրոչիպեր, ինքնարտադրվող գենոմներ
 55. Քրոմոսոմային աբերացիաներ
 56. Եզակի և կրկնվող նուկլեոտիդային հաջորդականություններ: ՌՆԹ կոդավորող գեներ: Սպիտակուց կոդավորող գեներ
 57. Մուտացիաներ, պատճառները: ԴՆԹ-ի վնասման տեսակները: Մուտացիաներից գենոմի պաշտպանվածության համակարգերը
 58. p53 սպիտակուցի գենը, դերը ռեպարացիայում և ապոպտոզում: p53-ի ինակտիվացիան ուռուցքային բջիջներում
 59. Ցողունային բջիջներ, բնորոշումը, հիմնական բնութագրերը, դասակարգումը: Օրգանիզմում ցողունային բջիջների աղբյուրները: Ցողունային բջիջների կիրառումը բժշկության մեջ
 60. Տրանսֆորմացված բջիջների և չարորակ նորագոյացությունների բնորոշ առանձնահատկությունները: Կանցերոգեններ և կանցերոգենեզի պրոմոտորներ
 61. Բջջային տեսության հիմնական դրույթները
 62. Հասկացություն բջջի որպես կենդանի օրգանիզմի հիմնական միավորի, մասին: Բջջի կառուցվածքը: Բջիջների ձևերի և չափերի փոխկապակցվածությունը դրանց ֆունկցիոնալ մասնագիտացման հետ
 63. Կենսաբանական թաղանթներ: Կառուցվածքը, հիմնական հատկությունները և ֆունկցիաները
 64. Բջջաթաղանթ: Կառուցվածքաքիմիական առանձնահատկությունները, ֆունկցիաները
 65. Բջիջների փոխազդեցության կառուցվածքային և քիմիական մեխանիզմները: Բջջային ադհեզիա և հիմնական տեսակները: Միջբջջային փոխազդեցությունների ընդհանուր բնութագիրը
 66. Ցիտոպլազմա: Օրգանելներ (օրգանոիդներ): Օրգանելների բնորոշումը, դասակարգումը: Ընդհանուր և հատուկ նշանակության օրգանելներ: Թաղանթային և ոչ թաղանթային օրգանելներ
 67. Էնդոպլազմային ցանց: Կառուցվածքը և ֆունկցիաները
 68. Գոլջիի համալիր: Կառուցվածքը և ֆունկցիաները
 69. Լիզոսոմներ: Կառուցվածքը, քիմիական կազմը, ֆունկցիաները
 70. Պերօքսիսոմներ: Կառուցվածքը, քիմիական կազմը, ֆունկցիաները
 71. Միտոքոնդրիումներ: Կառուցվածքը, ֆունկցիաները
 72. Ռիբոսոմներ: Կառուցվածքը, քիմիական կազմը, ֆունկցիաները: Դերը սպիտակուցների կենսասինթեզում
 73. Ծերացում և ապոպտոզ: Ծերացումը կանխող միջոցները
 74. Բջջակմախք, հիմնական բաղադրիչները
 75. Բջջակորիզ, կառուցվածքը: Դերը գենետիկական ինֆորմացիայի պահպանման ու փոխանցման և սպիտակուցի սինթեզի մեջ
 76. Քրոմատին: Կառուցվածքը և քիմիական կազմը: Հիմնական և թթու սպիտակուցների դերը քրոմատինի մեթաբոլիկ ակտիվության կարգավորման և կառուցվածքակազմավորման մեջ
 77. Հասկացություն նուկլեոսոմների մասին` քրոմատինային թելիկների կոմպակտիզացիայի մեխանիզմը
 78. Քրոմոսոմի կառուցվածքը: Սեռական քրոմոսոմ
 79. Կորիզակ: Քիմիական կազմը, կառուցվածքը և ֆունկցիան
 80. Կորիզաթաղանթ: Կառուցվածքը և ֆունկցիաները
 81. Կարիոպլազմա (նուկլեոպլազմա): Ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, քիմիական կազմը: Նշանակությունը կորիզի կենսագործունեության մեջ
 82. Սինթետիկ գործընթացները բջջում: Բջջի բաղադրիչների փոխկապակցվածությունը անաբոլիզմի և կատաբոլիզմի գործընթացներում
 83. Ներբջջային ռեգեներացիա: Ընդհանուր բնութագիրը և կենսաբանական նշանակությունը
 84. Բջիջների և առանձին բջջային բաղադրիչների կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները ռեակտիվության և հարմարվողականության գործընթացներում
 85. Բջջային ցիկլ, փուլերը: Թելոմերներ և թելոմերազ
 86. Միտոտիկ ցիկլ, փուլերը (ինտերֆազ, միտոզ): Միտոզի կենսաբանական նշանակությունը: Մեխանիզմը
 87. Մեյոզ: Մեխանիզմը և կենսաբանական նշանակությունը
 88. Ծերացման մոլեկուլային մեխանիզմների բնութագիրը և հիմնական գործոնները
 89. Գենետիկական մուտացիաների դերը ծերացման գործընթացում: Ծերացման գենետիկական մեխանիզմների վերաբերյալ վարկածները: p53 գենը և բջիջների ծերացումը
 90. Բջիջների մահ: Դեգեներացիա, նեկրոզ: Կենսաբանական նշանակությունը
 91. Սպիտակուցների պարունակության որոշման մեթոդները
 92. Սպիտակուցների մաքրման մեթոդները (անջատում, բաժանում), դրանց մոլեկուլային կշռի և իզոէլեկտրական կետի որոշումը
 93. Սպիտակուցի ամինաթթվային կազմի որոշումը
 94. Սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքի որոշման մեթոդները
 95. Պոլիպեպտիդային շղթայի հատվածավորման ֆերմենտային մեթոդները
 96. Պեպտիդային կապերի սպեցիֆիկ ճեղքման քիմիական մեթոդները
 97. N-ծայրային ամինաթթուների և հաջորդականությունների որոշումը
 98. Պեպտիդային քարտեզավորում
 99. Կենսաբանական մոլեկուլների ռենտգեն-կառուցվածքային հետազոտության մեթոդները
 100. Մասս-սպեկտրոմետրիայի մեթոդը
 101. Սպիտակուցների էքստրակցիա և ֆրակցիոնում
 102. ԴՆԹ-ի անջատման և մաքրման մեթոդները
 103. Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա (ՊՇՌ)
 104. Իոնափոխանակման, նուրբ-շերտային, կենսասպեցիֆիկ և ադսորբցիոն քրոմատոգրաֆիա
 105. Սպիտակուց-սպիտակուցային փոխազդեցությունների ուսումնասիրման մեթոդները
 106. Անհատական լիպիդների ֆրակցիաների ստացումը կենսաբանական թաղանթներից
 107. Նուկլեինաթթուների էքստրակցիա, ԴՆԹ և ՌՆԹ տարանջատում
 108. Սպիտակուցային պատրաստուկների մաքրության գնահատման չափանիշները
 109. Իմունաֆերմենտային հետազոտություն
 110. Լիպոսոմների ստացումը անհատական լիպիդներից և խառնուրդներից
 111. Ֆլուորեսցենցիայի կիրառումը կենսաբանական հետազոտություններում
 112. ԴՆԹ և ՌՆԹ անջատման մեթոդները
 113. Սպիտակուցային ռենտգեն-կառուցվածքային հետազոտության մեթոդը
 114. ԴՆԹ հիբրիդիզացիա
 115. Նուկլեինաթթուների քանակական որոշման մեթոդները
 116. Նուկլեինաթթուների նուկլեոտիդային հաջորդականության որոշումը
 117. Գեների պոզիցիոն քարտեզավորում
 118. Գեների գրադարանների ստեղծման սկզբունքները
 119. Վեկտորներ:
 120. Գեների գրադարանների սկրինինգի մեթոդները