Երևանի պետական համալսարան (Լազերային ֆիզիկա)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Քվանտային էլեկտրոնիկայի հիմնական հասկացությունները: Սպոնտան և հարկադրական անցումներ: Էյնշտեյնի գործակիցներ:
 2. Կլանում և ուժեղացում, ատոմական մակարդակների բնակեցվածության ինվերսիա, ուժեղացման գործակից: Կլանման լայնական կտրվածք:
 3. Ատոմը էլեկտրամագնիսական դաշտում: Փոխազդեցության վերլուծումը ըստ մուլտիպոլների:
 4. Էլեկտրական դիպոլային, էլեկտրական քվադրուպոլ և մագնիսական դիպոլային փոխազդեցություններ:
 5. Էլեկտրական դիպոլային անցումը. կլանում, դիսպերսիա և հագեցում: Ընկալունակություն:
 6. Ընկալունակության թենզորական հատկությունները:
 7. Ռեզոնատորներ: Ֆրենելի թիվը: Ռեզոնատորի բարորակությունը:
 8. Ռեզոնատորային մոդեր: Երկայնական և լայնական մոդեր:
 9. Ազատ գեներացիայի ռեժիմ:
 10. Լազերի ռեզոնատորի բարորակության մոդուլյացիա. Էլեկտրաօպտիկական մոդուլյացիա, պտտվող պրիզմայի մեթոդ, ներկանյութերի օգնությամբ պասիվ մոդուլյացիայի մեթոդ:
 11. Լազերների ժամանակային, սպեկտրային և էներգետիկ համեմատական բնութագրերը:
 12. Գազային լազերներ: Գազային ակտիվ միջավայրի առանձնահատկությունները He – Ne լազերներ, էներգետիկ մակարդակների սխեմա:
 13. Պինդմարմնային լազերներ: Քրոմի իոնի էներգետիկ մակարդակների կորունդում, ռուբինային լազերներ: Նեոդիմի իոնի էներգետիկ մակարդակները, նեոդիմային լազեր:
 14. Ներկանյութային լազերներ: Ներկանյութերի սպեկտրալ լյումինեսցենտային բնութագրերը: Էներգետիկ մակարդակների սխեմա: Ալիքի երկարության կառավարումը:
 15. Ոչ գծային միջավայրի նյութական հավասարումները: Ֆենոմենոլոգիական ոչ գծա­յին ընկալունակություններ:
 16. Ոչ գծա­յին ընկալունակությունների թենզորական հատկություններ:
 17. Հիմնական քա­ռակուսային և խորանարդային երևույթները:
 18. Ոչ գծային ընկալունակության մեխանիզմները. անհարմոնիկ օսցիլյատորի մոդելը՝ էլեկտրոնային ոչգծայնություն:
 19. Ոչ գծային ընկալունակության մեխանիզմները. ջերմային մեխանիզմ:
 20. Ոչ գծային ընկալունակության մեխանիզմները. կողմնորոշումային մեխանիզմ:
 21. Քառակուսային երևույթներ: Երկրորդ հարմոնիկի գեներացիան տրված դաշտի մոտավորությամբ:
 22. Երկրորդ հարմոնիկի գեներացիայի փուլային սինքրոնիզմի ուղղության որոշումը: Կոհեենտության երկարություն:
 23. Տրոհումային անկայունության երևույթ: Փուլային սինքրոնիզմի ուղղության որոշումը: Լույսի պարամետրական գեներատորներ:
 24. Ոչ գծային դիսպերսիա և կլանում:
 25. Կերի օպտիկական երևույթը: Բևեռացման հարթության պտտումը ոչ գծային միջավայրում:
 26. Լու­սային փնջերի ինքնազդեցությունը: Ինքնակիզակետման կրիտիկական երկարություն և շեմային հզորություն: Լույսի ինքնականալավորում:
 27. Ոչգծայնություն և հետադարձ կապ: Ներռեզոնատորային ոչ գծային տարրեր: Օպտիկական բիստաբիլություն և անկայունություններ:
 28. Ստիպողական կոմբինացված ցրում: Մղման ալիքի և ստոքսյան բաղադրիչի ամպլիտուդների կարճեցված հավասարումները: Ուժեղացման գործակիցը ստիպողական կոմբինացված ցրման ժամանակ:
 29. Կոմբինացված ցրման ակտիվ սպեկտրոսկոպիա: Նրա առավելությունները: