Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 26 2024
Զրոչափանի քվանտային կառուցվածքների էլեկտրադինամիկական և օպտիկական բնութագիրների հետազոտությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հնվ. 26 2024
Պետական գնումների համակարգի կատարելագործման ուղիները (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հնվ. 26 2024
Կովկասյան գյուրզայի թույնի և խնկածաղկի եթերայուղի համակցված պատրաստուկի հակացավային և հակաբորբոքային ազդեցությունների հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Հնվ. 26 2024
Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.) Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հնվ. 26 2024
Հիդրոդինամիկական նիվելերացման համակարգի կատարելագործումը և չափման ճշտության աստիճանի բարձրացումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր ( Ե.23.06 )
Հնվ. 26 2024
10-12 տարեկան ձյուդոիստների ֆիզիկական պատրաստության գործընթացի կատարելագործումը քրոսֆիթի տարրերի կիրառմամբ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հնվ. 25 2024
«Եսայի Նչեցու Գլաձորի Ավետարանը» (Վենետիկ Հմր 1917) և Թորոս Տարոնցու արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Հնվ. 25 2024
Ճագարների էյմերիոզի հարուցիչների բազմազանությունը և համաճարակաբանությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Հնվ. 25 2024
Հանձնման (էքստրադիցիայի) գործընթացի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հնվ. 25 2024
Թուրքիայի աշխարհառազմավարության էներգատրանսպորտային գործոնը Մեծ Մերձավոր Արևելքում. փոխակերպումները և նոր մարտահրավերները Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հնվ. 25 2024
Բողոքի արտահայտման լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները հայերեն և անգլերեն համացանցային խոսույթում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հնվ. 25 2024
Կուսակցական լիդերության ինստիտուտի կայացման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հնվ. 25 2024
Դեռահասության ճգնաժամը և սեռային ինքնահաստատման առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հնվ. 19 2024
Տուրիստական պատրաստության մեթոդական առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հնվ. 19 2024
Զինվորական անձնակազմի մարտական ակտիվությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )