Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 25 1995
Գրիգոր Նարեկացին ու սուֆիզմը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Մայ. 19 1995
Nostrification - 198 Ռուսաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, երիտասարդության և զբոսաշրջության պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մայ. 17 1995
Ալիքի երկարությունների ռենտգենյան տիրույթի սինքրոտրոն ճառագայթման մոնոքրոմոտացման, կոլիմացման և բևեռաչափության հարցեր ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Մայ. 17 1995
Միկրոշրջանառության և օնկո-օսմոտիկ ցուցանիշների խանգարումները երկարատև ճնշման սինդրոմի ժամանակ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 )
Մայ. 17 1995
Տարածական անհամասեռ ռենտգենյան փնջերի ինտերֆերենցիայի տեսական և փորձնական ուսումնասիրությունը ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Մայ. 17 1995
Հաստ բյուրեղների խախտված շերտերի դիագնոստիկայի ռենտգենագրաֆիկ մեթոդներ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Մայ. 15 1995
Ֆիզիկական երևույթները կոմպենսացված կիսահաղորդիչներից պատրաստված երկկողմանի ինժեկցիոն կառուցվածքներում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Մայ. 05 1995
Հոսանքատար ձողերի, սալերի և գլանային թաղանթների մագնիսաառաձգական կայունությունը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Մայ. 05 1995
Արդյունաբերական վերամշակման պրոցեսում պտղաբանջարեղենային պահածոյացման արտադրանքն աղտոտող-միկրոմիցետների տաքսոնոմիական կազմը և կենսաբանական առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Մայ. 05 1995
Թեթև բետոններում տեղի ունեցող ֆիզ.քիմ. ժրոցեսները և նրանց ազդեցությունը շին. կոնստ. երկարակեցության վրա Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա ( Ե.23.01 )
Մայ. 05 1995
ՀՀ մեքենաշինական արտադրության տնտեսական արդյունավետությունը և կազմակերպումը Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Ապրիլ 28 1995
Երվանդ Օտյան. կյանքը և գործը Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Ապրիլ 26 1995
Աշակերտների գեղարվեստական ընկալունակության զարգացումը կերպարվեստից արտադպրոցական պարապմունքների ընթաղքում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Ապրիլ 21 1995
Նեյրոկոմպյուտերների տարրերի և սարքերի մշակումն ու հետազոտությունը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները ( Ե.13.03 )
Ապրիլ 19 1995
Ֆրիկի կյանքը և ստեղծագործությունը Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )