Տուրիզմի դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական առանձնահատկությունները անգլալեզու կայքերում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա. Կնյազյանի կարծիքը
Ա. Կնյազյան (307.45 KB)
Ընդդիմախոս Լ. Բադալյանի կարծիքը
Լ. Բադալյան (221.18 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Գուլյան (500.62 KB)