Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Մասնագիտություն
Հարցաշար
Ալերգ․-իմունոլոգա
Հարցեր
 1. Իմունային համակարգ: Ընդհանուր տեղեկություններ: Բջիջներ, հյուսվածքներ, իմունային համակարգի օրգաններ:
 2. Բնածին իմունային պատասխան (բորբոքում):
 3. Բնածին իմունային պատասխանի հումորալ գործոնները: Կոմպլեմենտ: Կոմպլեմենտի ակտիվացման ուղիները:
 4. Բնածին իմունային պատասխանի բջջային գործոնները: NK-բջիջներն ու դրանց սուբպոպուլյացիաները: NKT-բջիջներ
 5. Ցիտոկիններ: Ցիտոկինային ցանցը: Բորբոքային և հակաբորբոքային ցիտոկինները:
 6. ճանաչումը` բնածին իմունիտետի համակարգում: Toll-նման ընկալիչները, դրանց միջոցով ակտիվացման ուղիները: Ցիտոպլազմիկ ընկալիչները պաթոգենների համար:
 7. Ֆագոցիտների սեկրետոր և բջջային ֆունկցիաները:
 8. T-բջիջների ընտրությունը (սելեկցիա) թիմուսում:
 9. T-բջիջների ընկալիչներ: T-բջիջների, αß T-բջիջների, γ δ T-բջիջների տարբերակումը:
 10. T-բջիջների ենթապոպուլյացիաները:
 11. Հիստոհամատեղությունը գլխավոր համալիրը (MHC): 1-ին, 2 և 3 դասի MHC-ի մոլեկուլները: Գենետիկական պոլիմորֆիզմ:
 12. MHC-մոլեկուլների կենսաբանական դերը: Բաշխումը հյուսվածքներում:
 13. Հակածնի ներկայացումը: Հակածին ներկայացնող բջիջները: 1-ին և 2 դասի MHC մոլեկուլների դերը: Հակածինների խաչաձև ներկայացումը:
 14. Հակամարմիններ: Իմունոգլոբուլիններ: Դասերը, ենթադասերը: Իմունոգլոբուլինների կառուցվածքը: Հակածնի կապումը: Իմունոգլոբուլինների սինթեզի գենետիկական վերահսկումը:
 15. B-լիմֆոցիտները: B-լիմֆոցիտներ դիֆերենցումը: B-բջջային ընկալիչը: B-բջիջների սուբպոպուլյացիա:
 16. Թիմուսանկախ ակածիններ: Սուպերանտիգեններ:
 17. Բջջային ցիտոտոքսիկություն:
 18. Բջիջների փոխազդեցությունը հումորալ իմունային պատասխանի պարագայում:
 19. իմունոգենեզի կարգավորումը: Բնական ռեգուլյատոր բջիջներ: Ինդուկցված ռեգուլյատոր բջիջները: Ռեգուլյատոր B-բջիջները:
 20. Աղեստամոքսային ուղու իմունային համակարգը:
 21. Շնչառական ուղիների իմունային համակարգ:
 22. Միզասեռական ուղիների իմունային համակարգը:
 23. Ուղեղի իմունային համակարգը:
 24. Պերօրալ տոլերանտության երևույթ:
 25. Նեյրոէնդոկին իմունային փոխազդեցությունները:
 26. Իմունաբանական տոլերանտություն:
 27. Աուտոիմունիտետ և աուտոիմուն հիվանդությունները:
 28. Առաջնային համակարգային վասկուլիտներ/Վեգեների գրանուլեմատոզ, հանգուցավոր պերիարտերիտ, ռևմատիկ պոլիմիալգիա, հսկա բջջային արտերիտ, Կավասակիի, Տակայասուի հիվանդություններ, Շեգրենի համախտանիշ¸Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրա:
 29. չերջ-Ստռոսի համախտանիշ:
 30. Ռևմատոիդ արթրիտ / էթիոլոգիա, իմունապաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, թերապիայի սկզբունքները:
 31. Շճաբացասական սպոնդիլոարթրոպատիա /Բեխտերևի հիվանդություն, Ռեյտերի համախտանիշ, Բեխչետի համախտանիշ, Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտ/:
 32. Համակարգային կարմիր գայլախտ / էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա, բուժում/:
 33. Աղեստամոքսային ուղու հիվանդություններ/ատրոֆիկ գաստրիտ, ցելիակիա:
 34. Աղեստամոքսային բորբոքային հիվանդություններ:
 35. Վիրուսային հեպատիտներ:
 36. Լյարդի աուտոիմուն հիվանդություններ:
 37. Էնդոկրին համակարգի աուտոիմուն հիվանդություններ/վահանագեղձի աուտոիմուն հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, անպտղության իմունոպաթոլոգիական ասպեկտները, աուտոիմուն պոլիէնդոկրինոպաթիաներ/:
 38. Նյարդային համակարգի աուտոիմուն հիվանդություններ/տարածուն սկլերոզ, Գիեն-Բարեյի համախտանիշ, միասթենիա, Լամբերտ Իտոնի համախտանիշ/:
 39. Արյան համակարգի հիվանդությունները/աուտոիմուն հեմոլիտիկ անեմիաներ, աուտոիմուն թրոմբոցիտոպենիաներ, աուտոիմուն նեյտրոպենիաներ, նորածինների հեմոլիտիկ հիվանդություն:
 40. Երիկամային հիվանդություններ/սուր իմունոկոմպլեքսային գլոմերուլոնեֆրիտ, քրոնիկ իմունոկոմպլեքսային գլոմերուլոնեֆրիտ, որը պայմանավորված է կծիկների բազալ մեմբրանի հանդեպ հակամարմիններով: Գուդպասչերի համախտանիշ, ANCA-գլոմերուլոնեֆրիտ:
 41. Առաջնային իմունադեֆիցիտները:
 42. X-քրոմոսոմի հետ շղթայակցված ագամագլոբուլինեմիա:
 43. Ig A և իմունագլոբուլինների G. ենթադասերի դեֆիցիտ:
 44. Տրանզիտորային հիպոգամագլոբուլինեմիա երեխաների մոտ:
 45. Ընդհանուր փոփոխական իմունային անբավարարություն:
 46. Հիպեր Ig M համախտանիշ/HIGM-կպած X քրոմոսոմի հետ:HIGM-աուտոսոմ ռեցեսիվ ձևերը:
 47. X-քրոմոսոմի հետ շղթայակցված ծանր համակցված իմունային անբավարարություն:
 48. Ծանր համակցված իմունային անբավարարություն /աուտոսոմ-ռեցեսիվ /:
 49. Մերկ լիմֆոցիտների համախտանիշ:
 50. Դի Ջորջիի համախտանիշ:
 51. X-շղթայակցված լիմֆոպրոլիֆերատիվ համախտանիշ;
 52. Աուտոիմունային լիմֆոպրոլիֆերատիվ համախտանիշ:
 53. Հիպերիմունոգլոբուլինեմիայի E համախտանիշ.:
 54. Ատաքսիա տելեանգիէկտազիա / Լուի Բար /:
 55. Վիսկոտ-Օլդրիչի համախտանիշ:
 56. Նիհմեգենի համախտանիշը:
 57. Քրոնիկ գրանուլեմատոզ հիվանդություն:
 58. Լեյկոցիտների ադգեզիայի անբավարարություն:
 59. Կոմպլեմենտի կոմպոնենտների դեֆիցիտով հիվանդությունները:
 60. Մանոզ կապող լեկտինի դեֆիցիտ:
 61. Երկրորդական իմունային դեֆիցիտները և ՁԻԱՀ-ը:
 62. Իմունատրոպ թերապիա:
 63. իմունամոդուլյատորներ(էկզոգենային / բակտերիալ, սնկային /, էնդոգենային / թիմիկ, ոսկրածուծային, ցիտոկիններ, ինտերֆերոններ, իմունագլոբուլիններ /, սինթետիկ, քիմիական):
 64. Ցիտոկինայի և հակացիտոկինայի բուժման ռազմավարությունը:
 65. Իմունադեպրեսիվ թերապիա/գլյուկոկորտիկոիդներ, հակամետաբոլիտներ, իմունոսուպրեսանտներ` սնկային և բակտերիալ ծագման/:
 66. Վակցինացում:
 67. Գերզգայունություն տեսակները և դրանց կլինիկական դրսևորումները:
 68. Կառուցվածքը, սինթեզի կարգավորումը և Ig E սեկրեցիա:
 69. Ig E ընկալիչները:
 70. Անհապաղ տեսակի մեդիատորների կիրառումը:
 71. Անհապաղ տիպի գերզգայունության մեդիատորներ:
 72. Ալերգիկ ռեակցիաների մեդիատորները. թրոմբոցիտների սպազմոգեն գործոնների ակտիվացումը:
 73. Արախիդոնային թթվի մետաբոլիտները / մետաբոլիզմի ցիկլոգենազային և լիպոոքսիգենազային արգասիքը /:
 74. Քեմոտոքսիկ գործոնները և ֆերմենտային հատկություններով մեդիատորները:
 75. Ալերգեններ, ալերգիկ հիվանդությունների ախտորոշման սկզբունքները, ալերգաբանական անալիզի հավաքումը, առանձնահատկությունները, մաշկային թեստեր, պրովոկացիոն թեստեր:
 76. Լաբորատոր ախտորոշում:
 77. Ալերգիկ հիվանդությունների բուժման ընդհանուր սկզբունքները, ալերգենների էլիմինացիա, ալերգիկ հիվանդությունների ֆարմակոթերապիա, հակահիստամինային դեղորայք, պարարտ բջիջների մեմբրանների ստաբիլիզատորներ, գլուկոկորտիկոիդներ:
 78. Սպեցիֆիկ իմունոթերապիա:
 79. Անաֆիլաքսիա, համաճարակաբանություն, կլինիկական դրսևորումներ /տարբերակներ/, ընթացքն ու դասակարգումը: Ծանրության ստիճանը և դրա դասակարգումը: Անաֆիլաքսիայի ծանրության աստիճանն ուժեղացնող գործոնները: Ախտորոշում, անաֆիլաքսիայի դիֆերենցիալ ախտորոշում:
 80. Անաֆիլաքսիայի բուժումը, անաֆիլաքսիայի բուժման վրա ազդող գործոնները:
 81. Ֆիզիկական բեռնվածությամբ պայմանավորված անաֆիլաքսիա:
 82. Իդիոպաթիկ անաֆիլաքսիա:
 83. Եղնջացան, Կվինկեի այտուց /էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, բուժումը/
 84. Պարարտ բջիջների ակտիվացման մեխանիզմները:
 85. Եղնջացանի կլինիկական դասակարգումը: Իմունային եղնջացան, ոչ իմունային եղնջացան:
 86. Ֆիզիկական եղնջացան/ցրտային եղնջացան, ակվագեն եղնջացան, ուշացած եղնջացան` ճնշումից, արևային եղնջացան, սահմանափակ ջերմային եղնջացան, խոլիներգիկ եղնջացան, ադրենէրգիկ եղնջացան /բուժումը/:
 87. Սննդային ալերգիա, էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկական դրսևորումներ, ախտորոշում, կանխարգելում, բուժում:
 88. Ատոպիկ դերմատիտ, համաճարակաբանություն, պաթոմորֆոլոգիա, պաթոգենեզ, իմունոախտաբանական բնութագիր, կլինիկական բնութագիր, ախտորոշում, բուժում:
 89. Կոնտակտային դերմատիտ, համաճարակաբանություն, էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկական պատկեր, ախտորոշում, բուժում:
 90. Ինսեկտային ալերգիա, էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, արձագանք խայթոցին, ախտորոշում և բուժում:
 91. Ալերգիկ ռինիտ, էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, դասակարգում, ախտորոշում, բուժում:
 92. Ալերգիկ շաղկապենաբորբ (կոնյունկտիվիտ), դասակարգում, բուժում:
 93. Բրոնխիալ ասթմա: Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, դասակարգում, ախտորոշում, տարբերակիչ ախտորոշում:
 94. Բրոնխիալ ասթմա: Բուժում:
 95. Ասպիրին ինդուկցված ռեսպիրատոր հիվանդություն: Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ասթմա:
 96. Ալերգիկ բրոնխաթոքային ասպերգիլյոզ:
 97. Դեղորայքային ալերգիա: Առանձնահատկություններ, էթիոլոգիա, իմունապաթոգենեզ, կլինիկական դրսևորումներ, կանխարգելում, ախտորոշում և բուժում:
 98. Ալերգիա լատեքսից: Առանձնահատկություններ, էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, դասակարգում, ախտորոշում, բուժում:
 99. Ալերգիա և հղիություն:
 100. Բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա: