Եվրոպական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Կազմակերպություն
Հարցեր
 1. Տնտեսական աճ, ինֆլյացիա, գործազրկություն:
 2. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները` ՀԱԱ, ՀՆԱ, ԶԱԱ, ԱԵ, տնօրինվող անձնական եկամուտ: ՀՆԱ-ի հաշվարկման մեթոդները և կանոնները: ՀՆԱ-ի և ՀԱԱ-ի հաշվարկման առանձնահատկությունները
 3. Անվանական և իրական, պոտենցիալ և փաստացի ՀՆԱ: ՀՆԱ-ի դեֆլյատորը և ՍԳԻ-ն: Լայսպերեսի և Պաաշեի ինդեքսները
 4. Արտադրական ֆունկցիանները և արտադրության ծավալի հաշվարկումը: Կուբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիան
 5. Սպառումը և խնայողությունները: Սպառման ֆունկցիան:
 6. Զուտ և համախառն ներդրումներ: Ներդրումները և տոկոսադրույքը
 7. Տնտեսական աճ հասկացությունը, ցուցանիշները, դրա վրա ազդող գործոնները: Տնտեսական աճի մոդելները: Էնդոգեն և Էկզոգեն փոփոխականներ
 8. Գործազրկության տեսակները: Գործազրկության ցուցանիշները: Սպասման գործազրկություն
 9. Փողի էությունը և ագրեգատները: Փողի քանակական տեսությունը
 10. Փոքր տնտեսության մոդելը: Փոքր բաց տնտեսությունը կարճ ժամկետում: Սանդել-Ֆլեմինգի մոդելը: TNT մոդելը
 11. Հավասարակշռությունը փողի շուկայում` LM կորը: Կարճաժամկետ հավասարակշռություն` IS-LM մոդելը
 12. Գործազրկության և ինֆլացիայի կապը Լ Ֆիլիպսի կորը
 13. Պետբյուջե: ՀՀ պետբյուջեի եկամուտների կառուցվածքը: ՀՀ պետբյուջեի ծախսերի ուղղությունները և կառուցվածքը: Պետական պարտք: Կայունացնող քաղաքականություն
 14. ՀՀ հարկային օրենսդրությունը: Հիմնական հարկատեսակները և դրանց դասակարգումը
 15. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը և արդի ուղղությունները ՀՀ-ում:
 16. ՀՀ բանկային համակարգը: Կենտրոնական բանկի գործառույթները
 17. Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների էությունը և հիմնական ձևերը
 18. Գլոբալացման էությունը և նախադրյալները, դրա դրական և բացասական ազդեցությունները ազգային տնտեսությունների վրա
 19. ՀՀ սոցիալկան քաղաքականությունը: Սոցիալական ծրագրերը, դրանց բաժիները ու ցուցանիշները
 20. Ձեռնարկությունների բնութագիրը, առանձնահատկությունները, նպատակներն ու խնդիրները:
 21. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման էությունը, սուբյեկտները, ձևերը և տեսակները, խնդիրները, ոլորտները և մասշտաբները:
 22. Պատճենահանում, ֆրանչայզինգ, լիակատար ազատություն, լիզինգ
 23. Շուկաների դասակարգումը ըստ գործարքների օբյեկտի, գործունեության պայմանների, գործարքների լոկալացման աստիճանի, փոխներգործության տիպերի և ձևեր
 24. Մրցակցության ձևերը և դրանց փոխադարձ կապը:
 25. Մենաշնորհները և դրանց հետևանքները ժամանակակից պայմաններում:
 26. Օլիգոպոլիա: Օլիգոպոլիայի մոդելը: ՀՀ օլիգոպոլիական շուկաներում գների ճկունության գնահատումը
 27. Մասշտաբի էֆեկտը և դրա կիրառման շրջանակները, հատկությունը, տեսակները
 28. Կենսանվազագույնի պրոբլեմը: Բարեկեցության ինֆլացիոն կորուստները: Կենսամակարդակի տեսության հավասարությունները: Կենսամակարդակի տնտեսագիտության տեսության հիմքային թեորեմները
 29. Շուկայական հավասարակշռություն, դրա օպտիմալությունը
 30. Սպառողի վարքագծի դրսևորման առանձնահատկությունները: Սպառողական վարքագծի գործոնային վերլուծություն և մոդելավորում: Սպառողի վարքագծի տեսության հիմնական պոստուլատները
 31. Գիֆենի առեղծվածը: Ապրանքների դասակարգումը, փոխարինելի, փոխլրացնող և չեզոք ապրանքներ:
 32. Արտադրության ծախքերը, էությունը, ծածկման աղբյուրները, տեսակները և դասակարգումը
 33. Արտադրանքի ինքնարժեքի էությունը, դասակարգումը և ցուցանիշները: Ինքնարժեքը ձևավորող ծախսերը
 34. Գների տնտեսական բովանդակությունը, գործառույթները, տեսակները: Գնագոյացման մեթոդները: Գնագոյացման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները
 35. Շահույթը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա: Շահույթի ձևավորումը, բաշխումը, տեսակները, հաշվարկման մեթոդները, հարկավորումը: Շահույթը, ռենտան և ձեռնարկատիրությունը: Շահութաբերության էությունը, տեսակները, գնահատումը: Շահութաբերության բարձրացման գործոնները, ուղիները
 36. Կառավարման էությունը և անհրաժեշտությունը: Կառավարման զարգացման փուլերը: Շուկայական տնտեսությունը և կառավարումը
 37. Կառավարման մակարդակները, կառավարման օբյեկտը և սուբյեկտը:
 38. Կառավարման մեթոդաբանությունը և կատեգորիանները: Կառավարելիության նորմա: Կառավարման սկզբունքները
 39. Կառավարման դասական կամ վարչական դպրոց
 40. Կառավարման գիտական դպրոց: Կառավարման վարքաբանական և Մարդկային հարաբերությունների դպորց
 41. Քանակական մեթոդների դպրոց: Կառավարումը որպես գործընթաց դիտարկող տեսությունները
 42. Համակարգային մոտեցումը կառավարման տեսության մեջ: Իրավիճակային մոտեցումները կառավարման տեսության մեջ
 43. Հայ կառավարչական մտքի զարգացման փուլերը և միտումները
 44. Կազմակերպությունը որպես համակարգ և նրա ենթահամակարգերը
 45. Կազմակերպության ներքին միջավայրը և հիմնական ենթահամակարգերը
 46. Կազմակերպության ներքին միջավայրի իրավիճակային գնահատումը
 47. Կազմակերպության արտաքին միջավայրը
 48. Կազմակերպության արտաքին միջավայրի ուղղակի ներգործության գործոնները: Կազմակերպության արտաքին միջավայրի անուղղակի ներգործության գործոնները
 49. Կառավարման գործառույթների էությունը և դասակարգումը
 50. Կառավարման հիմնական գործառույթները: Կառավարման հատուկ կամ կոնկրետ գործառույթները
 51. Պլանավորումը որպես կառավարման հիմնական գործառույթ: Գործարար ծրագիրը որպես կազմակերպության ռազմավարական պլան, դրա կառուցվածքը ցուցանիշները, մշակման մեթոդաբանությունը
 52. Ռազմավարական պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը: Ռազմավարական կառավարման փուլերը
 53. SWOT մատրիցա և վերլուծություն,
 54. Կազմակերպումը որպես կառավարման հիմնական գործառույթ
 55. Գծային և շտաբային լիազորություններ, պատասխանատվություն, լիազորությունների պատվիրակում: Կառավարման կենտրոնացում և ապակենտրոնացում
 56. Կառավարման գծային, գծային-ֆունկցիոնալ, գծային-շտաբային կառուցվածքները: Կառավարման դիվիզիոնալ կազմակերպական կառուցվածքներ: Կառավարման ճկուն կազմակերպական կառուցվածքներ
 57. Մոտիվացիան որպես կառավարման գործառույթ: Մոտիվացիայի բովանդակային տեսությունները: Մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունները
 58. Մոտիվացիայի ձևերը
 59. Վերահսկողության անհրաժեշտությունը կառավարման գործընթացում: Վերահսկողության էությունը, փուլերը, ձևերը
 60. Կառավարման մեթոդների էությունը և դասակարգումը
 61. Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդներ: Կառավարման տնտեսական և սոցիալ-հոգեբանական մեթոդներ
 62. Կոմունիկացիանների էությունը և տեսակները: Կոմունիկացիոն գործընթացի փուլերը
 63. Միջանձնային կոմունիկացիաններ: Կազմակերպական կոմունիկացիաններ
 64. Կառավարչական որոշումները և դրանց ընդունման գործընթացը: Ռիսկը և անորոշությունը որոշումների ընդունման գործընթացում: Մոդելների նշանակությունը որոշումների ընդունման գործընթացում, դրանց տիպերը
 65. Ռացիոնալ կառավարչական որոշումների ընդունման փուլերը
 66. Կառավարչական որոշումների ընդունման եղանակները
 67. Հանրային կառավարման էությունը և խնդիրները, գործառույթները: Տնտեսության համապետական կառավարման մարմինները և դրանց գործառույթները: Ֆունկցիոնալ և ճյուղային կառավարման մարմինները, դրանց գործառույթները
 68. Տարածքային կառավարում: Տեղական ինքնակառավարման համակարգը
 69. Կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերը, դրանց դասակարգումը
 70. Իշխանությունը և դրա ձևերը: Առաջնորդում: Ղեկավարման ոճերը
 71. Բախումների էությունը, տիպերը, պատճառները և հետևանքները: Բախումնային իրավիճակների կառավարումը
 72. Փոփոխությունների կառավարման էությունը և փուլերը
 73. Արտադրության կառավարման էությունը, խնդիրները: Նորմանները և դրանց դերը կառավարման գործընթացում
 74. Պաշարների կառավարում: Որակի կառավարում
 75. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, հիմնական հասկացությունները: Կազմակերպության անձնակազմի կատեգորիանները
 76. Մարդկային ռեսուրսների պահանջարկի պլանավորում: Մարդկային ռեսուրսների հավաքագրումը և ընտրությունը, գնահատում: Մարդկային ռեսուրսների պատրաստումը, վերապատրաստումը: Ղեկավար կադրերի պատրաստում: Մարդկային ռեսուրսների առաջխաղացման կառավարում
 77. Նորամուծությունների կառավարման էությունը և խնդիրները: Նորամուծությունների կառավարման փուլերը: Նորամուծական գործունեության ֆինասնավորման աղբյուրները
 78. Ներդրումների էությունը և կառավարման խնդիրները: Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրները: Ներդրումների արդյունավետության գնահատումը, ներդրումային ռիսկ: Ներդրումների ռազմավարական կառավարումը: Պորտֆելային ռազմավարություն
 79. Կազմակերպության կուլտուրան, դրա տարրերը և գործառույթները
 80. Մենեջմենթի պարադիգմա հասկացությունը, դրա առանձնահատկությունները XX և XXI դարերում
 81. Մարքեթինգային արդյունավետ համալիրի հիմնական բնութագրերը:: Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգերը: Մարքետինգային հետազոտությունների էությունը, ձևերը
 82. Մարքեթինգային միջավայրի էությունը: Նպատակային մարքեթինգը և դրա փուլերը
 83. Ապրանքի կենսապարբերաշրջանի յուրաքանչյուր փուլում կիրառվող ռազմավարությունները
 84. Բրենդ և բրենդինգ: Բրենդի կառավարում
 85. Մարքեթինգային հաղորդակցությունների համալիրը: Գովազդը դրա տեսակները, գովազդին առնչվող որոշումները
 86. Մարքետինգային գործունեության կառավարում: Մարքետինգային պլանավորում և մարքետինգային պլան:
 87. Գլոբալ մարքետինգային միջավայր: Միջազգային շուկաներ դուրս գալու ռազմավարությունները: Միջազգային մարքետինգային գործունեության կազմակերպման եղանակները
 88. Առևտրային գործունեության էությունը, օբյեկտը, սուբյեկտը, հիմնական սկզբունքները
 89. Առևտրային բանակցությունները էությունը, ձևերը, եղանակները, վարման մեթոդները
 90. Առևտրային գաղտնիքի դրսևորման ձևերը, դրա պաշտպանության հիմնական ուղղությունները և իրականացման միջոցառումները:
 91. Մանրածախ ապրանքաշրջանառության էությունը, կազմը, հաշվեկշիռը: Մեծածախ ապրանքաշրջանառության էությունը, տեսակները, ձևերը
 92. Միջազգային առևտրային գործունեության ձևերը: Ներմուծման և արտահանման գործառնությունների կազմակերպումը: Առևտրի սակագնային և ոչ սակագնային պետական կարգավորում: Ոչ սակագնային մեթոդները և կիրառման ոլորտի քվոտավորումը
 93. Խոշոր, միջին և փոքր բիզնես հասկացությունները և բնորոշումները: Բիզնեսի սուբյեկտները, օբյեկտները, տիպերը: Բիզնեսի կազմակերպաիրավական ձևերը
 94. Բիզնեսի ձևերը/արտադրական բիզնես, գյուղատնտեսական բիզնես, ծառայությունների բիզնես, ինովացիոն բիզնես, Վենչուրային բիզնես, Օվշորային բիզնես, Կոմերցիոն բիզնես, ֆինանսական բիզնես, խորհրդատվական բիզնես, տեղեկատվական բիզնես
 95. Պրոֆեսիոնալ ձեռնարկատիրության սկզբունքները: Սեփական գործի ստեղծման ընդհանուր պայմանները, փուլերը: Գործարքի էությունը և ձևերը: Պայմանագրերի բովանդակությունը և ձևերը
 96. Աշխատանքային ռեսուրսներ, տնտեսապես ակտիվ բնակչություն և աշխատանքային ներուժ: Զբաղվածություն
 97. Աշխատանքի շուկայի կառուցվածքը և բաղադրամասերը, տեսակները, ձևերը և հատվածները:
 98. Աշխատավարձի կազմակերպման գործառույթները և տարրերը: Աշխատավարձի ֆոնդի կառուցվածքը
 99. Շրջակա միջավայրի ֆունկցիաները, բնական ռեսուրսներով ապահովվածությունը: թափոնները և աղտոտվածության աղբյուրները, օբյեկտները, ցուցանիշները
 100. Շրջակա միջավայրի դեգրադացիայի հետևանքով առաջացած տնտեսական կորստի, վնասի հասկացությունը: Շրջակա միջավայրի պահպանման ազգային ծրագրերը: