Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա)

Հարցաշար
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա
Հարցեր
 1. Ալրաղացային արտադրություն: Ցորենի և տարեկանի ալյուրների տեսակները: Ալյուրի ելքի նորմերը:
 2. Ալյուրի քիմիական կազմը (սպիտակուցներ, ճարպեր, լիպիդներ, հանքային նյութեր):
 3. Ալյուրի որակի ցուցանիշները: Ալյուրի ցուցանիշների լաբորատոր որոշումը:
 4. Հացաթխման խմորիչներ և քիմիական փխրեցուցիչներ: Հացաթխման խմորիչների որակի ցուցանիշների գնահատման մեթոդները:
 5. Շաքար և շաքարային նյութեր: Մաթի մեջ ռեդուկցված նյութերի մասնաբաժնի և ընդհանուր թթվայնության որոշումը: Կաթ և կաթնամթերք: Ձու և ձվամթերք: Ճարպեր:
 6. Մրգահատապտղային հումք և կիսապատրաստվածքներ: Կակաո –ունդ և կակաո մթերքներ:
 7. Հացաբուլկեղենի արտադրության ընթացքի փուլերը: Հումքի նախապատրաստումը արտադրության համար: Խմորի պատրաստումը: Խմորի մասնատումը:
 8. Թխման ընթացքը: Ցորենի ալյուրից խմորի պատրաստման հիմնական եղանակները և բաղադրագիրը:
 9. Հումքի դոզավորում: Խաշխմորի և խմորի շաղախում: Խմորի հասունացում /խմորում/:
 10. Խմորի թթվայնության փոփոխում: Կոլոիդ և ֆիզիկական ընթացքներ: Խմորման ընթացքի արագացում:
 11. Ջուրը որպես խմորի բաղադրամաս: Աղը որպես խմորի բաղադրամաս: Ճարպերը որպես խմորի բաղադրամաս: Շաքարը որպես խմորի բաղադրամաս:
 12. Խմորի փխրեցման տարբեր եղանակները, նրանց առավելությունները և թերությունները: Ցորենի ալյուրից խմորի արագացված պատրաստման եղանակները:
 13. Տարեկանի ալյուրից խմորի պատրաստում: Տարեկանի ալյուրից խմորի պատրաստման հատկությունների և եղանակների տարբերությունները:
 14. Հացի պատրաստման կենսատեխնոլոգիական հիմունքները: Հացաթխման արտադրությունում օգտագործվող խմորիչների ցեղերը և շտամերը: Հացաթխման խմորիչների տեսակները:
 15. Սպիրտային խմորում: Կաթնաթթվային խմորում:
 16. Հացի թխումը և թխպակասորդը : Հացի որակի փոփոխումը պահպանման ժամանակ: Հացի չորացումը և չորապակասորդը: Հացի քարթուացումը, ընթացքի էությունը:
 17. Հացի ելքը: Հացի ելքը բնորոշող գործոնները: Հացի և խմորի խոնավությունը:
 18. Հացի որակի բարելավման եղանակները և ուղիները: Ալյուրի հացաթխման հատկությունների բարելավման ուղիները:
 19. Հացի արատները և հիվանդությունները: Հաց ծլած ալյուրից: Հաց ցրտահարված ցորենի ալյուրից: Հացամլուկով վնասված ցորենի ալյուրից հաց:
 20. Բուլկեղեն: Ամոքային բուլկեղեն: Օղաբլիթներ: Ամոքային պաքսիմատներ: Հացի ազգային տեսակներ:
 21. Սննդային նյութերի և էներգիայի մարդու պահանջարկը: Հացի էներգիական, սպիտակուցային և սննդային արժեքը: Հացի վիտամինների դերը: Հացի համը: Հացի հոտը (բուրմունքը):
 22. Թխվածքաբլիթներ: Շաքարային թխվածքա­բլիթների արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաները: Թխված­քա­բլիթ­­­ների թխու­մը, հովացումը, փաթեթավորումը:
 23. Անուշահացեր: Անուշահացերի արտադրության սխեմաները: Հում անուշահացերի խմորի շաղախում: Խաշովի անուշահացերի խմորի շաղախում: Անուշահացերի ձևավորում, թխում և հարդարում:
 24. Վաֆլիներ: Խմորի պատրաստում: Վաֆելային թերթերի թխում, հովացում,պահպանում: Լցոնների պատրաստում:
 25. Տորթեր և հրուշակներ: Տորթերի և հրուշակների արտադրության սխեմաներ: Տորթերի արտադրության հոսքային գծեր:
 26. Փխրուն կիսապատրաստվածք: Շերտավոր կիսապատրաստվածք: Նուշա-ընկուզային կիսապատրաստվածք: Սպիտակուցա-հարովի կիսապատրաստվածք:
 27. Սերուցքային կրեմներ: Սպիտակուցա-հարովի կրեմներ:
 28. Կեքսերի արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաները: Քիմիական փխրեցուցիչներով խմորի պատրաստում: Խմորիչներով խմորի պատրաստում:
 29. Արևելյան քաղցրավենիների արտադրություն: Ալրային հրուշակեղենի բաղադրագրերի հաշվարկ:
 30. Շաքարային հրուշակեղենի դասակարգումը: Հրուշակեղենի զանգվածների արտադրություն: Շաքարա - մաթային և շաքարա - ինվերտային օշարակներ: Օշարակների ստացման եղանակները:
 31. Անկերպարանք ¥ամորֆ¤ զանգվածների արտադրություն: Կարամելային զանգվածներ:
 32. Ձուլած իրիսային զանգված: Բյուրեղյա կառուցվածքի զանգվածների արտադրություն: Շաքարաքսուկային կոնֆետային զանգվածներ: Կաթնային քսուկային կոնֆետային զանգվածներ:
 33. Մրգային և դոնդողային, փրփրանման զանգվածների կիսապատ­րաստ­ված­ք­ների արտադրություն: Պաստիլայի և զեֆիրի զանգվածներ: Հա­րած կոն­ֆե­տա­յին զանգվածներ: Սուֆլե: Նուգա:
 34. Կակաո-ունդի վերամշակումը: Մշակման ռեժիմները: Տրորած կակաոյի արտադրությունը: Կակաո-յուղի արտադրությունը: Կակաո-փոշու արտադրությունը: Շոկոլադային զանգվածներ: Հասարակ շոկոլադային զանգվածներ: Աղանդերային, շոկոլադային զանգվածներ:
 35. Ընկուզային զանգվածներ:
 36. Հալվայի զանգվածների արտադրություն: Սապոնարմատի եփոցի պատրաստում և կարամելային զանգվածի հարոմ: Հալվայի խառնում:
 37. Մակարոնեղենի դասակարգումը: Արտադրության ընդհանուր նկարագիրը:
 38. Մակարոնեղենի խմորի պատրաստումը: Խմորի շաղախումը: Խմորի բաղադրագիրը:
 39. Մակարոնի հումքի ծախսը: Թափոնների վերամշակոմը: Խմորի ջերմաստիճանը: Մակարոնեղենի ձևավորումը և մասնատումը:
 40. Մակարոնի խմորի մամլումը: Խմորի վակուումային մշակումը: Մամլեցման ֆիզիկա-քիմիական հիմունքները:Մակարոնի մամլման ճնշումը և արագությունը: Ձևավորումը:
 41. Մակարոնի երկար արտադրատեսակների մասնատումը: Կարճ կտրված մակարոնի արտադրատեսակների մասնատումը:
 42. Հում մակարոնեղենի որակը: Գույնը: Մակերեսի վիճակը:
 43. Մակարոնեղենի չորացումը: Մակարոնեղենի` որպես չորացման օբյեկտի հատկությունները: Չորացման ռեժիմները:
 44. Մակարոնի չորացման երեքփուլային ռեժիմ:
 45. Մակարոնեղենի օդի փոփոխական չորացնող ունակությամբ չորացում: Մակարոնեղենի ջերմամշակված արտադրատեսակների չորացում:
 46. Մակարոնեղենի թունելային չորանոցներ:
 47. Մակարոնեղենի կասետային չորանոցներ:
 48. Մակարոնեղենի պարբերական գործողության չորանոցներ:
 49. Մակարոնային արտադրանքի կայունացում և հովացում: Փաթեթավորում: Մակարոնեղենի պահպանումը:
 50. Մակարոնեղենի սննդային արժեքը և որակը: Մակարոնեղենի արտադրության հումքի ծախսի նորմավորումը և հաշվառումը:
 51. Ժապավենային, շղթայավոր և պտուտակային (շնեկային) փոխադրիչներ:
 52. Պնևո - և աէրոզոլ տրանսպորտ:
 53. Մաղեր, մագնիսական զատիչներ, օդամաղային մաքրող – տեսակավորող մեքենաներ:
 54. Աղացներ:
 55. Խառնման եղանակները, համասեռության աստիճան:
 56. Սորուն մարմինների խառնիչներ:
 57. Հեղուկ մարմինների խառնիչներ:
 58. Պարբերական գործողության խմորհունց մեքենաներ:
 59. Անընդհատ գործողության խմորհունց մեքենաներ:
 60. Կարամելային զանգվածը տրորող և ձգմամբ մշակող մեքենաներ:
 61. Կարամելային զանգվածի գլդոնման, լցոնալցմամբ և կեմաձգող մեքենաներ:
 62. Խմորը գնդող և գրտնակող մեքենաներ:
 63. Հրուշակային պլաստիկ զանգվածի մղիչ – ձևավորող մեքենաներ (էքստրուդերներ):
 64. Խմորեղենի դրոշմիչ – կտրող մեքենաներ: Խմորեղենի թմբուկային ձևավորող մեքենաներ:
 65. Մածուցիկ խմորից հրուշակների բաժնաչափիչ – նստեցնող մեքենաներ:
 66. Կարամելը կտրող և դրոշմող մեքենաներ: Կակաո – յուղի ստացման հիդրավլիկ մամլիչներ: Մակարոնային մամլիչներ:
 67. Հեղուկ, մածուցիկ և սորուն նյութերի բաժնաչափիչներ (դոզատորներ):
 68. Խմորաբաժանիչ մեքենաներ: Խմորի պատրաստման, մասնատման ու մշակման հոսքային գծեր (ագրեգատներ):
 69. Ձուլածո, երեսպատված հրուշակների պատրաստման հոսքային գծեր (ագրեգատներ):
 70. Խմորի հասունացման տեխնոլոգիական կոնվեյերային պահարաններ:
 71. Հացաթխման վառարաններ:
 72. Հրուշակային հումքի, կիսաֆաբրիկատների տաքացման ջերմաստիճանակայունացման, եփմամբ խտացնող ապարատներ:
 73. Հրուշակային հումքի հովացման սարքավորումներ: Կոնֆետները, մակարոնը կտրող մեքենաներ:
 74. Մանր կարամելների, կակաո - փոշու բաժնեծրարման ավտոմատներ: Հրուշակների փաթեթավորման 1 - ին և 2 – րդ դասերի ավտոմատներ:
 75. Մակարոնեղենի փաթեթավորման ավտոմատներ: Մակարոնեղենի արտադրության ավտոմատացված հոսքագծեր: