Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա)

Հարցաշար
Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն
Հարցեր
 1. Խմորումը որպես խմորման արտադրությունների հիմնական պրոցես: Մանրէների կենսագործունեության կիրառումը խմորվող միջավայրում:
 2. Արդյունաբերական խմորման տեսակները: Խմորման արտադրությունների համառոտ նկարագրություն:
 3. Խմորման արդյունաբերության գործարաններում վերամշակվող հատիկային կուլտուրաներ:
 4. Հատիկային զանգվածի ֆիզիկական հատկությունները: Հիգրոսկոպիկ և հավասարակշիռ խոնավություն: Սորունություն: Ծակոտկնենություն:
 5. Կարտոֆիլը որպես սպիրտային արտադրության հումք: Կարտոֆիլի տեխնիկական սորտեր: Կարտոֆիլի պահպանում:
 6. Հմուլը որպես հումք գարեջրի արտադրության համար: Հմուլի չորացում և պահպանում:
 7. Խմորման արտադրություններում կիրառվող ֆերմենտային պատրաստուկներ: Օսլայի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզը:
 8. Էթիլ սպիրտ:
 9. Գարեջրային քաղցուի խմորում: Գարեջրի լրացուցիչ խմորում և հասունացում:
 10. Գարեջրի ֆիլտրում և լցում: Գարեջրի պղտորությունը պայմանավորող նյութեր:
 11. Օղիների տեսականի: Թունդ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն: Օղի, վիսկի, ռոմ:
 12. Ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրության տեխնոլոգիա: Սատուրացիա: Կվասի արտադրություն:
 13. Դաբաղային նյութեր: Ֆենոլային միացությունները խաղողի և գինու մեջ, դրանց տեխնոլոգիական նշանակությունը:
 14. Խաղողի և գինու ալդեհիդներ: Քացախալդեհիդի գոյացման աղբյուրները գինու մեջ: Ալդեհիդների տեխնոլոգիական նշանակությունը:
 15. Խաղողի և գինու ացետալներ: Գինու եթերներ: Ացետալների և եթերների տեխնոլոգիական նշանակությունը:
 16. Խաղողի գինիների դասակարգումը: Գինու դասակարգումը ըստ խաղողի և գինու միջազգային կազմակերպության մշակումների:
 17. Խաղողի վերամշակում, քաղցուի և փլուշի մշակում:
 18. Խաղողի քաղցուի խմորում: Փլուշի խմորում: Սպիրտային խմորման նկատմամբ իրականացվող հսկողություն:
 19. Հնացման ընթացքում գինենյութերում ընթացող ֆիզիկական և կենսաքիմիական գործընթացները:
 20. Գինիների պարզեցումը, կայունացումը և ֆիլտրումը:
 21. Կուպաժավորում, էգալիզացիա և ասամբլյաժ, սպիրտացում: Կոնտրակցիայի երևույթ:
 22. Շշալից, գինիների հնացումը շշերում:
 23. Գինիների հիվանդությունները, նախանշանները, հարուցիչները, կանխարգելման և բուժման մեթոդները:
 24. Գինիների պղտորումները և արատները: Պղտորումների հայտնաբերման և վերացման մեթոդները:
 25. Բնական սպիտակ գինիների պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
 26. Բնական կարմիր գինիների պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
 27. Կիսաանապակ և կիսաքաղցր բնական սպիտակ, վարդագույն և կարմիր գինիների արտադրման տեխնոլոգիական առանձնահատկություններ: Հայկական և արտասահմանյան կիսաանապակ և կիսաքաղցր գինիներ:
 28. Հատուկ գինիների արտադրման առանձնահատկություններ` թրմում, թնդացում, ջերմային մշակում:
 29. Հատուկ գինիներ: Պորտվեյն: Պորտուգալական պորտվեյն:
 30. Մադերա: Պորտուգալական մադերա:
 31. Խերես: Իսպանական խերես:
 32. Մարսալա: Իտալական մարսալա: Մարսալայի պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
 33. Աղանդերային գինիներ: Մուսկատ:
 34. Տոկայ: Հունգարական տոկայական գինիներ:
 35. Մալագա: Իսպանական մալագա:
 36. Կագոր: Կագոր տիպի գինիների արտադրման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Կագոր տիպի գինիների արտադրությունը Հայաստանում:
 37. Բուրավետ գինիներ: Բուրավետ գինիների արտադրման հումքը, տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
 38. Խաղուն (փրփրուն) գինիներ: Շամպայնիզացման գործընթաց:
 39. Շամպայնի գինենյութերի պատրաստում և մշակում: Շամպայնի արտադրությունը շշերում:
 40. Շամպայնի արտադրության ընդհատ և հոսքային եղանակներ: Տիրաժային, պահամանային և էքսպեդիցիոն լիկյորների պատրաստում:
 41. Կոնյակագործության զարգացման պատմությունը: Կոնյակագործությունը Հայաստանում:
 42. Կոնյակի գինենյութերի արտադրման տեխնոլոգիա:
 43. Կոնյակի սպիրտների թորում:
 44. Կաղնու փայտի և թթվածնի դերը կոնյակի արտադրությունում:
 45. Կոնյակի սպիրտների հնացում:
 46. Կոնյակների կուպաժավորումը, մշակումը և շշալիցը:
 47. Պտղահատապտղային գինիներ:
 48. Պտղահատապտղային գինիների դասակարգումը, նրանց տեխնոլոգիան:
 49. Մրգերի և հատապտուղների թունդ ըմպելիքները: Խնձորի օղի:
 50. Մնացորդների օգտագործումը. սպիրտահումք, գինեթթու, բուսական յուղ, անասնակեր, պարարտանյութ ստանալու նպատակով:
 51. Գինու արտադրության սարքավորումների դասկարգումը և արտադրողականության հաշվարկի հիմնական սկզբունքները
 52. Խաղողի մատակարարման համար նախատեսված ժամանակակից տրանսպորտային միջոցներ
 53. Խաղողի նմուշառու սարքերի աշխատանքի սկզբունքը
 54. Ընդունման սնող բունկերների հաշվարկի և նախագծման հիմնական սկզբունքները:
 55. Խաղողի ջարդման և չանչանջատման համար նախատեսված սարքավորումների դասակարգումը:
 56. Արտասահմանյան ընկերությունների արտադրության ջարդիչ-չանչանջատիչ սարքավորումներ:
 57. Առաջնային ֆրակցիայի քաղցուի ստացման համար նախատեսված հոսիչների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:
 58. Արտասահմանյան ընկերությունների արտադրության հոսիչներ:
 59. Մամլիչների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:
 60. Ժամանակակից պնևմատիկ զամբյուղային մամլիչների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:
 61. NOLM տիպի ժամանակակից ժապավենային մամլիչներ:
 62. Սպիտակ գինենյութերի ստացման ժամանակակից տեղակայանքների սկզբունքային սխեմաներ:
 63. Կարմիր գինենյութերի խմորման սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքը:
 64. Կարմիր գինիների ստացման ժամանակակից տեղակայանքների սկզբունքային սխեմաներ:
 65. Գինեգործության արտադրության մթերքների պարզեցման սարքավորումների դասակարգումը:
 66. Պարզարանների հաշվարկի և նախագծման հիմնական սկզբունքները:
 67. FLOTTAFLUX տիպի ֆլոտացման տեղակայանք:
 68. Ժամանակակից մեմբրանային ֆիլտրերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:
 69. Գինեգործության մթերքների ջերմաֆիզիկական մշակման նորագույն սարքավորումներ:
 70. Խաղացող գինիների արտադրության սարքավորումների դասակարգումը:
 71. Գազավորված գինիների արտադրության սարքավորումներ:
 72. Կոնյակի սպիրտի թորման ընդհատ տեղակայանքների:
 73. Կոնյակի սպիրտի թորման անընդհատ տեղակայանքների:
 74. Գինեգործության արտադրության մթերքների տեղափոխման պոմպային ագրեգատների դասակարգումը:
 75. Մեմբրանային պոմպերի աշխատանքի սկզբունքը: