Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն)

Հարցեր
 1. ԴՆԹ-ի դերը ժառանգական տեղեկատվության պահպանման գործընթացում: ԴՆԹ-ի սինթեզը:
 2. ԴՆԹ մոլեկուլի կառուցվածքը. նուկլեոտիդներ, կրկնակի պարույր, գերպարույր:
 3. ԴՆԹ մոլեկուլի կառուցվածքը. ազոտային հիմքերի միջև առաջացող կապեր, հիմքերի քիմիական ձևափոխություններ:
 4. ԴՆԹ-ի վնասվածքներ, ԴՆԹ կառուցվածքային կարգավորումներ:
 5. Բակտերիալ և վիրուսային ԴՆԹ-երի գերպարուրվածություն:
 6. ԴՆԹ-ի վերարտադրության /ռեպլիկացիայի/ մեխանիզմը պրոկարիոտիկ բջիջներում: ԴՆԹ-ի վերարտադրության կիսակոնսերվատիվ բնույթը:
 7. ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի սկիզբը /ինիցիացիա/ պրոկարիոտներում: Ռեպլիկացիոն պատառաքաղ:
 8. էուկարիոտների մոտ ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի առանձնահատկությունները: Ռեպլիկոններ:
 9. ԴՆԹ-ի վնասվածքները և դրանց վերականգնման /ռեպարացիա/ ռազմավարությունները էուկարիոտներում և պրոկարիոտներում:
 10. ԴՆԹ պոլիմերազաներ և SOS- վերականգնում:
 11. Երկպարույր ԴՆԹ-ի վնասվածքների վերականգնման եղանակներ` հոմոլոգ ռեպարացիա և ԴՆԹ-ի ծայրերի ոչ հոմոլոգ միացում:
 12. ԴՆԹ-ի վերափոխում /ռեկոմբինացիա/, բակտերիաների Rec BCD ռեկոմբինացիա: Ռեկոմբինացիայի ֆերմենտներ: Քրոսինգովեր և գեների կոնվերսիա:
 13. Գենոմի կառուցվածքը: Եզակի և կրկնվող հաջորդականություններ:
 14. Պրոկարիոտների և էուկարիոտների գենոմի մոբիլ տարրերը, դրանց տեղափոխման մեխանիզմներ:
 15. «Մարդու գենոմ» նախագիծը և ժամանակակից գենոմիկայի մեթոդները:
 16. ԴՆԹ-ի սեկվենացիայի ժամանակակից մոտեցումներ: Ամբողջական գենոմների սեկվենացիայի խնդիրները: Կենսաինֆորմատիկայի մոտեցումներ սեկվենացիայի տվյալների վերլուծության մեջ:
 17. Տրանսկրիպցիան պրոկարիոտներում, հոլոֆերմենտ: Պրոմոտորների ու սիգմա գործոնի դերը դրանց տրանսկրիպցիոն գործընթացում:
 18. Տրանսկրիպցիայի դադարեցումը պրոկարիոտներում: Պրոկարիոտիկ գեների կարգավորումը: Կատաբոլիկ և անաբոլիկ օպերոն:
 19. էուկարիոտների ՌՆԹ պոլիմերազա: ՌՆԹ պոլիմերազա II- ի պրոմոտորներ:
 20. Հյուսվածք-սպեցիֆիկ տրանսկրիպցիոն գործոնները:
 21. Նուկլեոսոմի կառուցվածքը: Հիստոնային և ոչ հիստոնային սպիտակուցներ: քրոմատինում էուկարիոտիկ գենոմի կազմակերպման դոմենային /տիրույթ/ վարկածը: Ակտիվ և ոչ ակտիվ քրոմատինի տիրույթներ, դրանց ձևավորման մեխանիզմներ: ԴՆԹ-ի CpG մեթիլացում:
 22. Գենետիկական ինֆորմացիայի փոխանցում` տրանսդուկցիա, տրանսֆորմացիա: Վիրուսների դերը գենետիկական ինֆորմացիայի փոխանցման մեջ:
 23. Տրանսլյացիա: Տրանսլյացիայի արագության կարգավորումը: Վիրուսների դերը տրանսլյացիայի արագության կարգավորման մեջ:
 24. Սպիտակուցի հետտրանսլյացիոն փոփոխությունները:
 25. Սպիտակուցների կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Սպիտակուցների ֆունկցիոնալ բազմազանությունը:
 26. Սպիտակուցների կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Սպիտակուցների ֆունկցիոնալ բազմազանությունը: Բարդ և պարզ սպիտակուցներ: Ինֆեկցիոն բջջային գործոնի հետ իմունային համակարգի փոխազդեցության տիպերը: Սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Սպիտակուցների կառուցվածքային բազմազանությունը: Սպիտակուցների կառուցվածքային կազմավորման մակարդակները:
 27. Սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքի ուսումնասիրության նշանակությունը օրգանիզմների էվոլյուցիայի և սիստեմատիկայի պրոբլեմների լուծման հարցում: Ֆերմենտների դասակարգումը: Ֆերմենտների կոֆակտորների բնույթը:
 28. Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկան: Ֆերմենտատիվ կատալիզի հիմնական տիպերը: Ֆերմենտատիվ ակտիվության կարգավորման մակարդակները և տիպերը: Իզոֆերմենտներ: ԴՆԹ-ի մոդիֆիկացիայի ֆերմենտներ:
 29. Բջիջը որպես տարրական և կառուցվածքաֆունկցիոնալ կենսաբանական համակարգ:
 30. Պրո- և էուկարիոտիկ բջիջների կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
 31. Կենսաբանական թաղանթներ, կառուցվածքը:
 32. Կենսաբանական թաղանթներ, հիմնական հատկությունները և ֆունկցիաները:
 33. Բջջի բաղադրիչ տարրերի կառուցվածքը և ֆունկցիան:
 34. Կորիզի կառուցվածքը և ֆունկցիան:
 35. Միտոքոնդրիումների կառուցվածքը և ֆունկցիան:
 36. Սպիտակուցների և լիպիդների ներբջջային տրանսպորտ:
 37. Նուկլեինաթթուների ներբջջային տրանսպորտ:
 38. Բջջի մեթաբոլիզմ:
 39. Ապոպտոզ (բջիջների ծրագրավորված մահ)՝ կենսաբանական նշանակությունը:
 40. Ապոպտոզ (բջիջների ծրագրավորված մահ)՝ կարգավորումը:
 41. Բջիջների տրանսֆորմացիա:
 42. Բջջային կուլտուրաներ: