Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Ապրիլ 30 2024
Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ) Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հնվ. 26 2024
Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.) Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Սեպ. 12 2022
Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հուն. 27 2022
Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Սեպ. 27 2021
Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հուն. 25 2021
Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ. 60-ական - 21-րդ դ. 10-ական թթ.) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հուլ. 06 2020
17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական քննություն Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հուն. 11 2018
Ն. Ադոնցի լեզվաբանական ժառանգությունը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հոկ. 02 2017
Բարբառային իրողությունները Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Սեպ. 25 2017
Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Մայ. 22 2017
Աբիգ Ավագյանի արձակի լեզուն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Ապրիլ 03 2017
Լեզվաբանական տերմինները ԺԴ-ԺԷ դդ. հայերեն ձեռագիր քերականական աշխատություններում ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Մարտ 06 2017
Արդի հայերենի իրավաբանական տերմինները ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Փետ. 27 2017
Սիլվա Կապուտիկյանի հուշագրությունների լեզուն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Փետ. 13 2017
Ցեղանունները հայ պատմագրության մեջ (V-XII դդ.) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )