Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 08 2023
Պահանջվող ֆունկցիոնալ հատկություններով արգելակային շփական ասբեստազերծ ներդիրների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Դեկ. 07 2023
Ինժեներական մտածողության ձևավորման առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցի «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Դեկ. 07 2023
Սկիհի ծածկոցների պատկերագրական և զարդային առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Դեկ. 05 2023
Ia դասի գերնորերի ծնող աստղերի բազմազանության ուսումնասիրություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
Դեկ. 05 2023
Գերնորերի և դրանց մայր գալակտիկաների դինամիկական հատկությունների ուսումնասիրություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
Դեկ. 05 2023
Սինթետիկ պոլիռիբոնուկլեոտիդների հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Դեկ. 02 2023
Սեփականության իրավունքի էությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները տարբեր իրավական համակարգերում. տեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Դեկ. 02 2023
Հռոմեական իրավունքի ռեցեպցիան և նրա դերն ու նշանակությունը Եվրոպական իրավունքի ձևավորման և էվոլյուցիոն զարգացման համար ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Նոյ. 29 2023
Իրադարձայնության ձևերը Ի.Է. Բաբելի արձակի մեջ մոդեռնիստական փորձարարության համատեքստում Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Երևանյան մասնաճյուղ Գրականության տեսություն ( Ժ.01.04 )
Նոյ. 28 2023
Ազգային ինքնության թեման 20-րդ դարի ամերիկահայ անգլիագիր գրողների արձակում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Նոյ. 25 2023
Իզոտրոպ և անիզոտրոպ միջավայրերում ձևավորված կառուցվածքների մեխանիկական և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Նոյ. 25 2023
Քաղաքական կուսակցությունների և նրանց տարածքային միավորների սահմանադրաիրավականկարգավիճակը՝ որպես Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների ընտրությունների մասնակիցներ Северо-Осетинский государственный университет Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 25 2023
Քաղաքացիների անձնական /ֆիզիկական/ անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքը կենսաբժշկական և գենոմիական տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում.բովանդակություն, իրացում և պաշտպանություն Ռուսաստանի Դաշնությունում Սարատովի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 25 2023
Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 24 2023
Կանաչ ֆլուորեսցենտող սպիտակուցի քրոմոֆորի ածանցյալների սինթեզը, IN VITRO և IN SILICO հակախոլինէսթերազային հատկությունների ուսումնասիրումը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )