Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 20 2023
Նեմեսիոս Եմեսացու փիլիսոփայական հայացքները և դրանց ազդեցությունը միջնադարյան հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման վրա Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Սեպ. 20 2023
Ճշմարիտի հակոտնյա մտակառույցները իրավաքաղաքական խոսույթում Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Ապրիլ 19 2023
Կենսաբարոյագիտությունը որպես միջգիտակարգային գիտելիքի և արժեբանության նոր ձև ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուլ. 20 2022
Կեղծ-Դիոնիսիոս Արեոպագացին և 13-15-րդ դարերի հայր փիլիսոփայությունը Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուլ. 03 2020
Արդի հասարակության տեղեկատվայնացման շարժիչ ուժերը և տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրը. Սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուն. 25 2020
Կառավարչական մտքի ծագումնաբանությունը ռուսական սոցիալական փիլիսոփայության մեջ՝ անձի տեսական-մեթոդաբանական վերլուծության համատեքստում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուն. 26 2019
Հայոց ինքնության լուսավորական նախագիծը (փիլիսոփայապատմական վերլուծություն) Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուն. 26 2019
Հայոց ինքնության դրսևորումները <<Սասնա ծռեր>> էպոսում (փիլիսոփայական վերլուծություն) Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուլ. 04 2018
Ուտոպիան որպես ապագայի մոդելավորման սոցիոմշակութային նախագիծ Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուլ. 04 2018
Արդի տեղեկատվական հասարակության սոցիոմշակութային գործառույթները Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Ապրիլ 13 2018
Հասկացման հերմենևտիկական հղացքը և նրա նշանակությունը ազգային ինքնության հետազոտության համար Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Ապրիլ 19 2017
Հանդուրժողականությունը որպես արդի սոցիոմշակութային տարածության կառուցարկման մեխանիզմ Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Ապրիլ 19 2017
Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերության հիմնախնդիրը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Նոյ. 02 2016
Հուդայահելլենիստական մեկնարվեստի ազդեցությունը վաղքրիստոնեական փիլիսոփայության վրա Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Հուն. 28 2016
Բիոէթիկայի հիմնախնդիրների փիլիսոփայական վերլուծությունը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )