Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 14 2024
4,5-երկտեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-թիոլների նոր փոխարկումները Երևանի պետական համալսարան
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Հուն. 14 2024
Որոշ խմորասնկերի աճի և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա սթրեսային գործոնների ազդեցության մեխանիզմները Երևանի պետական համալսարան
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Հուն. 15 2024
Մագնիս-դիէլեկտրիկ նյութերի և կենտրոնացված պարամետրերով ռեզոնանսների հիման վրա էլեկտրականապես փոքր անտենաներ ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Հուն. 17 2024
Արտածումների բարդության հետազոտում ասույթային հաշվի մի շարք հայտնի և նոր կառուցված համակարգերում Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
Հուն. 18 2024
Է-ԺԲ դարերի հայոց տոմարի մեկնությունները (պատմա-աղբյուրագիտական ուսումնասիրություն) Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Հուն. 19 2024
Գործարար բանակցությունների լեզվագործաբանական կաղապարը (Հարվարդի բանակցային նախագիծ) Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Հուն. 20 2024
Վարչական ակտի արդյունավետության գնահատման իրավական հիմնախնդիրները. Վարչաիրավական հետազոտություն Եվրոպական համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուն. 20 2024
Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրականացումը Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում. Սահմանադրաիրավական պրակտիկայի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուն. 20 2024
Տարբերակված ուսուցման հիմնախնդրի իրականացման ուղիները տարրական դպրոցում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Հուն. 21 2024
Պոլիգրաֆիական մեքենաների տպագոտում առկա գործոնների հետազոտումը բարձրորակ տպագրական արտադրանքի ստացման համար Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Հուն. 21 2024
Արագագործ ինտեգրալ սխեմաներում տվյալների հաղորդման խափանումների նվազեցման միջոցների մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուն. 24 2024
Գրաֆիտե միկրոժապավենի և միկրոգլանի ալիքային արձագանքի մեծության և փուլի կառավարումը Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Հուն. 25 2024
Կրծքագեղձի քաղցկեղի և գլիոմայի մոլեկուլային բազմազանության բնութագրումը տրանսկրիպտոմային, գենոմային և էպիգենետիկական տվյալների հիման վրա Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Հուն. 27 2024
Պարտադիր ապահովագրատեսակների ներդրման ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության և ապահովագրական շուկայի զարգացման վրա Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուլ. 04 2024
Արտաքին առևտրի լոգիստիկ մրցունակության հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06