Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 13 2024
Ներդրման թեորեմներ Սոբոլևի մուլտիանիզոտրոպ տարածություններում և դրանց կիրառությունները մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության մեջ Հայ-Ռուսական համալսարան
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Հուն. 14 2024
4,5-երկտեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-թիոլների նոր փոխարկումները Երևանի պետական համալսարան
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Հուն. 14 2024
Որոշ խմորասնկերի աճի և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա սթրեսային գործոնների ազդեցության մեխանիզմները Երևանի պետական համալսարան
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Հուն. 15 2024
Մագնիս-դիէլեկտրիկ նյութերի և կենտրոնացված պարամետրերով ռեզոնանսների հիման վրա էլեկտրականապես փոքր անտենաներ ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Հուն. 18 2024
Է-ԺԲ դարերի հայոց տոմարի մեկնությունները (պատմա-աղբյուրագիտական ուսումնասիրություն) Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Սեպ. 20 2024
555 ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Բռնությամբ զուգորդված զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Ղեկավարների մոտիվացիոն գործոնների կիրառման հնարավորությունները Վանաձոր համայնքի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ների օրինակով Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Մեծ Հայքի թագավորության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 330-387 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Եղիշե Չարենցը և 20-րդ դարասկզբի համաշխարհային գրական զարգացումները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Իրավունքի ձևերի /աղբյուրների/ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում /տեսական-իրավական վերլուծություն/ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործությունում Հայ-Ռուսական համալսարան
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03