Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 19 2024
Գործարար բանակցությունների լեզվագործաբանական կաղապարը (Հարվարդի բանակցային նախագիծ) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Մայ. 29 2024
Տրանստերմինոլոգիայի դրսևորումը գործարար անգլերենում Եվրոպական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 20 2023
Ժամանակ հասկացույթի առկայացումը բրիտանական հեքիաթներում (հայկական հեքիաթների զուգադրությամբ) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Նոյ. 15 2023
Եղանակավորման իմաստաշարահյուսական միջոցները ժամանակակից ֆրանսիական լրագրային խոսույթում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 21 2022
Ամերիկյան սոցիալական տպագիր գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 21 2022
Կանխենթադրույթը ֆրանսալեզու լրագրային խոսույթում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 12 2022
Սարկազմը որպես լեզվագործաբանական քննության առարկա /անգլերեն նյութի հիման վրա/ Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 07 2022
Մեդիա դիսկուրսի համակցված քննություն /անգլերեն քաղաքական խոսքի փաստական նյութի հիման վրա/ Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Նոյ. 23 2022
21-րդ դարի ամերիկյան մամուլում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարցազրույցների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հոկ. 26 2022
Կենդանուններով փոխաբերությունների լեզվաճանաչողական առանձնահատկությունները անգլաամերիկյան մամուլում (հայերենի զուգադրությամբ) Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հոկ. 19 2022
Արդի խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածապաշարի ոճիմաստային առանձնահատկությունները /հայերենի զուգադրությամբ/ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Սեպ. 14 2022
Փոխաբերականացման հիմքերը տեխնիկական անգլերենում (ռադիոէլեկտրոնիկայի և հաշվողական տեխնիկայի տերմինների նյութի հիման վրա) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հուն. 29 2022
Տեղեկատվական և խոսքարկման գործառույթների հարաբերակցությունը անգլերեն գիտական դիսկուրսում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Մայ. 18 2022
Ներգործումը անգլերեն գովազդային մեդիադիսկուրսում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Մարտ 30 2022
Անդրադարձության և փոխադարձության կառույցների գործառական և գործաբանական հայեցակերպերը անգլերենում /հայերենի զուգադրությամբ/ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )